Stadgar

Stadgar jagvillhabostad.nu – org.nr. 802413-1396

Antagna: 2017-02-26

§1  Organisation

Mom 1. Föreningens namn är jagvillhabostad.nu.

Mom 2. jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obundet ideellt förbund som organiserar unga bostadslösa och –intresserade i Sverige utifrån demokratiska, feministiska och antirasistiska principer.

Mom 3. Föreningens syfte är att bevaka samt att agera utifrån unga bostadssökandes intressen och rättigheter för att skapa en jämlik bostadsmarknad.

Mom 4. Föreningens vision är ett tryggt hem åt alla som ger unga valfrihet och egenmakt att forma sina liv.

Mom 5: Föreningens verksamhet består i att:

  • Ge unga den plattform och de verktyg de behöver för att få makt över sin egen bostadssituation samt bostadspolitiken och samhällsbyggnaden i
  • Påverka politiker och andra aktörer i samhällsbyggnads- och bostadsfrågan.
  • Uppmärksamma och agera mot orättvisor på
  • Vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta bostadsfrågan i
  • Slå vakt om de demokratiska- och mänskliga rättigheter vi idag har utifrån feminism och
  • Stärka den demokratiska utvecklingen och tilltron till demokratin bland
  • Samarbeta med andra aktörer på bygg- och

§2 Medlemskap

Mom 1. Föreningen består av två typer av medlemmar. Enskilt anslutna medlemmar och föreningsmedlemmar.

Mom 2. Enskilt ansluten medlem kan en fysisk person bli som godkänner dessa stadgar tillika jagvillhabostad.nu:s grundläggande politiska värderingar, tillhandahåller de personuppgifter som behövs för upprätthållande av medlemsartikel, är 16 år till och med 30 år och avlägger medlemsavgift. Enskilt anslutet medlemskap är kopplat till en lokalavdelning.

Mom 3. Föreningsmedlem kan en juridisk person bli med säte i en stad eller region och som organiserar tre fjärdedelar (3/4) fysiska personer som uppfyller kraven för enskilt anslutna medlemmar, godkänner dessa stadgar tillika jagvillhabostad.nu:s grundläggande politiska värderingar, avlägger medlemsavgift samt godkänns av styrelsen.

Mom 4. När en föreningsmedlem blir medlem skall dennes egna medlemmar räknas som medlemmar i organisationen. Föreningsmedlemmens medlemmars medlemskap är inte kopplat till en lokalavdelning utan  till föreningsmedlemmen.

§3 Lokalavdelningar

Mom 1. En lokalavdelning är förening som primärt organiserar de enskilt anslutna medlemmar.

Mom 2: Lokalavdelningar godkänns av styrelsen och skall tillhandahålla ett konstituerande årsmötesprotokoll samt personuppgifter för medlemsartikel varje år på de medlemmar som de organiserar.

§4 Anslutningsavgift

Mom 1: Medlemsavgiften bestäms av föreningsstämman.

§5 Utträde

Mom 1. En medlem som önskar att utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till kansliet som omedelbart skall radera dennes medlemsmatrikel.

§6 Uteslutning

Mom 1. En medlem som inte erlägger anslutningsavgiften utesluts automatiskt 3 månader efter årsskiftet.

Mom 2. Styrelsen äger rätt att utesluta både föreningsmedlem och enskilt ansluten medlem som motverkar föreningens syfte, principer eller politik som fastslagits av föreningsstämman, aktivt förhindrar föreningen att genomföra verksamhet och uppfylla förenignens syfte eller om medlemmen av annan anledning kan anses vara synnerligen olämplig att fortsätta uppbära medlemskap.

Mom 3. Berörd föreningsmedlem eller enskilt ansluten medlem har rätt, inom rimlig tid, att yttra sig för styrelsen. Utesluten föreningsmedlem eller enskilt ansluten medlem äger rätt att överklaga beslutet genom att närvara på närmast föreningsstämma med yttranderätt i frågan. Överklagan skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor efter uteslutningen.

Mom 4. Endast ett direkt beslut kan upphäva en uteslutning. Föreningsstämman äger rätt att upphäva en uteslutning fattad både av styrelsen och föreningsstämman. Styrelser äger endast rätt att upphäva en uteslutning fattad av styrelsen. Ett upphävande av uteslutning kräver två tredjedelars (2/3) majoritet.

Mom 5. Styrelsen äger rätt att avstänga en person från organisationens verksamhet i väntan på beslut i ett uteslutningsärende.

Mom 6. Beslut om uteslutning skall motiveras skriftligen och göras tillgängliga för medlemmar såtillvida inte brott eller annat känsligt personärende föreligger.

§7 Föreningsstämman

Mom 1. Jagvillhabostad.nu:s högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Mom 2. Extrainsatt föreningsstämma kan hållas när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar eller lokalavdelningar begär det.

Mom 3. Ordinarie föreningsstämman skall hållas varje år, i februari eller mars månad.

Mom 4. Till föreningsstämman skall styrelsen besluta om ombudsystem skall införas. Om styrelsen beslutar att ombud skall införas tillfaller rösträtten ombud. Ombuden skall fördelas proportionerligt mellan lokalavdelningarna. Inför inte styrelsen ombudssystem äger varje medlem rösträtt vid årsmötet.

Mom 5. Motionsrätt tillkommer samtliga medlemmar och lokalavdelningar. Propositionsrätt tillkommer styrelsen.