CV

Projekt i urval
2007—2018
jagvillhabostad.nu

SNABBA HUS

2009—pågående

En förstudie under 2009 resulterade i ett bostadskoncept som innebär mobila hyresrätter för unga vuxna på tidsbegränsade bygglov, ett projekt som är unikt i sitt slag. Konceptet har utvecklats tillsammans med våra medlemmar, vilka har anpassat bland annat planlösningar och utformning av utemiljö och system för förmedling av lägenheterna efter ungas behov. 2013 inleddes ett samarbete med Sveriges största kommunala bostadsbolag, Svenska Bostäder, som är byggherre och förvaltare av bostäderna. I maj 2015 fick projektet det första bygglovet beviljat och i september samma år hade vi första spadtaget för 280 SNABBA HUS-lägenheter på en tomt i Västberga, Stockholm. Inflyttning skedde redan i juni 2016.

Under hösten 2017 genomfördes en utvärdering med de boende i SNABBA HUS Västberga, med syfte att ta reda på hur de upplever att bo i SNABBA HUS. Utvärderingen gjordes i samarbete med Konstfack. Resultatet kommer att ligga till grund för framtida SNABBA HUS-projekt, bland annat 377 lägenheter i Norra Ängby och Råcksta som är under utveckling i samarbete med Svenska Bostäder med planerad byggstart sommaren 2018.  

Frågor? Kontakta oss på info@jagvillhabostad.nu.

Goda Bostäder

2016—pågående

Goda Bostäder syftar till att utveckla en innovativ finansierings- och ägandemodell för bostadsbyggande med de boendes behov i fokus. Idén bygger på att knyta samman en koalition av värdedrivna samhällsaktörer som med hjälp av förmånlig finansiering stöttar byggandet av Goda Bostäder. Privat crowdfunding kommer också ingå i finanseringsmodellen, som ett slags modernt bosparande. Vi ser modellen för Goda Bostäder som disruptiv innovation, det vill säga att den har möjlighet att förändra förutsättningarna för bostadsbyggande över hela branschen.

Målet med Goda Bostäder är att tillgängliggöra bostadsbyggande och erbjuda en modell för civilsamhällesaktörer att tillhandahålla hyresbostäder med låga hyror, låga trösklar in, boendeinflytande och där all vinst återinvesteras i verksamheten. Goda Bostäder ställer höga krav på kvalitet av byggd miljö utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt perspektiv. Genom att frigöra den kraft som finns inom civilsamhället vill vi visa att alternativa lösningar kan motverka bostadsmarknadens problem.

Frågor? Kontakta Lisa Deurell från arbetsgruppen på godabostader@jagvillhabostad.nu.

TA PLATS! år 2

2017—2018

Målsättningen med TA PLATS! är att skapa förutsättningar för ungas lokala organisering i bostads- och stadsutvecklingsfrågor samt att öka ungas möjligheter att påverka beslut som rör utvecklingen av deras närområde. Detta sker genom en utbildningsserie bestående av föreläsningar och interaktiva workshops samt ett debattforum där unga möter politiker och andra makthavare samt utbildas inom och gör sina röster hörda genom medieproduktion.

Projektets huvudsakliga målgrupp är unga 16—25 år som inte är engagerade i föreningslivet, men som har ett intresse för bostads- och stadsutvecklingsfrågor. Projektet drivs i områdena Skärholmen och Farsta i Stockholm. Grundläggande för projektet och för att skapa förutsättningar för ett fortsatt engagemang bland deltagarna är att de känner ett ägandeskap över projektet och ges möjlighet till ett aktivt deltagande.

TA PLATS! år 1

2016—2017

Projektet syftade till att stärka ungas lokala engagemang i området Bergsjön i Göteborg, och låta unga vara delaktiga i planeringen av ett konkret bostadsprojekt, såväl som områdets utveckling i stort. En fokusgrupp bestående av unga mellan 15—25 år boende i Bergsjön engagerades i att påverka utvecklingen av ett lägenhetsprojekt som kommer att uppföras av det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder med planerad byggstart hösten 2018.

Deltagarna har genom enkla och inkluderande workshops haft möjlighet att påverka aspekter som lägenhetsstorlekar, planlösningar, byggnadens gemensamma utrymmen och utemiljön. Även andra aktiviteter har genomförts utifrån deltagarnas önskemål, såsom studiebesök och föreläsningar. Erfarenheter från projektet har sammanställts i handboken Låt unga ta plats i planeringen – handbok i att inkludera unga i (bo)stadsplaneringsprocesser. Handbokens målgrupp är unga som vill stärka sitt inflytande samt kommuner och byggherrar som vill inkludera unga i planeringen.

Konferens – Hur löser vi de ungas boendesituation?

2017

Halvdagskonferens arrangerad i samarbete med Bostadsminister Peter Eriksson och Hyresgästföreningen. Deltog på konferensen gjorde kommunpolitiker, kommuntjänstepersoner samt representanter för kommunala bostadsbolag och privata byggherrar. Paneldiskussioner om ungas boende med experter och kommunpolitiker varvades med presentationer av goda exempel på hur kommuner kan lösa bostadssituationen för unga. Bland annat presenterade jagvillhabostad.nu vårt koncept SNABBA HUS.

Kollektiv Tellus

2015

I Kollektiv Tellus arbetade vi med att omforma planlösningar för lägenheter som stod inför renovering så att de anpassas för att delas kollektivt av unga vuxna. Projektet engagerade unga mellan 18—25 år boende i området Bergsjön i Göteborg. Deltagarna arbetade fram ett koncept som utgår från ungas boendevillkor och inkluderar aspekter som hyresnivå, sovrummens storlek, kökets olika funktioner med mera.

Målet med projektet var dels att ta fram en modell för kollektivlägenheter som utgår från ungas perspektiv men även att inkludera unga boende i Bergsjön i upprustningsprocessen av området. Kollektivlägenheterna kommer att byggas i Bergsjön av Familjebostäder Göteborg och förmedlas till unga mellan 18—30 år. En första pilotlägenhet färdigställdes i januari 2016.

#Bopinion Begreppsguide

2014

I projektet Bopinion ville jagvillhabostad.nu, Riksbyggen och Sveriges Byggindustrier reda ut begreppen och tillgängliggöra bostadsfrågan. #Bopinion Begreppsguide är en skrift som kortfattat förklarar begrepp som ofta används i debatten om bostadspolitik och stadsplanering. Syftet är att uppmuntra till användandet av ett lättförståeligt språk och sprida kunskap och därmed inkludera fler i debatten.

Bostadsvrålet

2014

jagvillhabostad.nu och ett 30-tal andra organisationer gick samman och arrangerade det första Bostadsvrålet på Tensta Konsthall i Stockholm. Bostadsvrålet är ett nationellt bostadspolitiskt forum där olika ideella nätverk, organisationer engagerade i bostadsfrågan träffas årligen för att lyfta frågan om en social bostadspolitik och för att skapa en plattform för kunskapsutbyte.

Utgångspunkten är att rätten till bostad är en förutsättning för att individer och samhälle ska fungera och utvecklas och att bristen på bostäder är ett samhällsproblem som alla förlorar på. Sedan starten har Bostadsvrålet arrangerats i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Flyttkedjan och den överskattade effekten

2011

Flyttkedjorna framhävs ofta som lösningen på bostadsbristen bland unga. Vi blev nyfikna på varför bostadsbristen bland unga inte har blivit bättre trots att strategin tillämpats under så många år. Därför undersökte jagvillhabostad.nu frågan utifrån forskningsstudier och andra rapporter som tagits fram angående flyttkedjor och dess effekter. Vår undersökning sammanställdes i rapporten Flyttkedjan och den överskattade effekten, och resultatet visar att flyttkedjor är bra men att de inte ensamt kommer att lösa bostadsbristen bland unga. Det finns för lite forskning om flyttkedjan för att basera bostadspolitik på den. För att bostadsmarknaden ska fungera bättre för unga behöver byggas bostäder unga har råd att efterfråga.

Förstudie: Medborgardialog – ”Vi vill, berätta bara hur”

2010—2011

En förstudie med syftet att undersöka möjligheten att förbättra dialogen mellan unga kommuninvånare och kommuner och bostadsbolag, så att framtida lokala förändringsprocesser kan inkludera unga på ett bättre sätt än vad som görs idag. Genom djupintervjuer och fokusgrupper resonerar Unga boende i områdena Alby i Botkyrka och Holma i Malmö kring vilka hinder de upplever för att delta i fysisk planering, samt hur dialoger bättre skulle kunna utformas för att passa deras behov. Förstudien resulterade i rapporten ”Vi vill, berätta bara hur” – Unga röster om förutsättningar att delta i fysisk utveckling av det egna lokalområdet.

Hemuppgiften

2010

En idétävling för arkitektstudenter som genomfördes under våren 2010. jagvillhabostad.nu, Sveriges Arkitekter, Sveriges Arkitekter Studenterna (då Arkitektstudenterna) och Sveriges Byggindustrier var, tillsammans med 14 medarrangörer, initiativtagare till tävlingen som syftade till att uppmärksamma ungas boendesituation genom positiva exempel och nya lösningar.

UngBo

2008

jagvillhabostad.nu och Nyréns arkitektkontor fick 2008 anslag från Stiftelsen Framtidens kultur för att utveckla ett konceptboende för unga. Vi studerade ungas syn på boendet genom workshops, referensgruppsmöten och undersökningar, vilket resulterade i skriften Ungbo – 65 tankar kring ungas boende. Skriften är en verktygslåda där man kan använda delarna var för sig eller som en helhet. Konceptet är på olika nivåer (inredning, konstruktion, estetik) och har olika fokus (byggherrar, unga, förvaltare).

Björketorpsvägen

2008

jagvillhabostad.nu, det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem AB och AQ Arkitekter inledde 2008 ett samarbete för att ta fram prisvärda bostäder för unga vuxna. Drygt hundra lägenheter planerades i området Råcksta, Stockholm. Projektet innehåller sammantaget ett punkthus om 15 våningar, två lamellhus i tre våningar samt 8 radhus. På grund av en miss i rådande detaljplan kunde inte projektet förverkligas.

Egenmakt

2008

Egenmakt är ett överlevnadskit i bostadsdjungeln. Skriften innehåller råd och vägledning för unga som letar bostad, vilka lagar som gäller, vilka rättigheter man har, hur man känner igen diskriminering och tips på vad det går att göra om man utsätts för det. Egenmakt visar även hur det går att påverka ungas bostadssituation på politisk väg. Projektet finansierades av Konsumentverket.

VillBo

2007

jagvillhabostad.nu får ofta höra att ”det är omöjligt att bygga nytt som unga har råd med”. Vi vägrade att acceptera detta och bestämde oss för att bevisa att det visst går att bygga för unga med en rimlig hyra. Huddinge kommun och det allmännyttiga bostadsbolaget Huge (då Tomtberga Huge) nappade på idén att tillsammans med oss planera och uppföra bostäder för unga vuxna. År 2007 färdigställdes 31 lägenheter för unga vuxna mellan 18—35 år på Klockarevägen i Huddinge Centrum, de första lägenheterna som byggts för unga i Stockholms län. VillBo hade Stockholms läns lägsta kvadratmeterhyra i nyproduktion det året.