Styrelse jagvillhabostad.nu

Styrelsen för jagvillhabostad.nu väljs på ett års mandat på ordinarie årsmöte. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ordförande, samt minst två icke-personliga suppleanter. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen kan inom sig utse andra funktioner, som vice ordförande, kassör eller sekreterare.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för föreningens centrala verksamhet. Det är styrelsen som ska verkställa av årsmötet antagen verksamhetsplan, överse föreningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Ordföranden ansvarar för att

  • leda styrelsens arbete
  • sammanställa dagordning och underlag för samt kalla till styrelsemöten
  • upprätthålla en god kontakt mellan såväl styrelse och personal som gentemot lokalavdelningarna
  • uppfylla verksamhetsplanen 2016

Ordförande:
Aidin Zandian

Vice ordförande
Per Markus Risman

Ledamöter:
Jasmine Kitzing
Erik Adolfsson
Erik Engström
Elias Lindhoff

Lekmannarevisor
Pia Jonsson

Valberedning
Hanieh Heidarabadi
Teo Strömdahl-Östberg

Kontakta hela styrelsen: styrelsen@jagvillhabostad.nu
Kontakta enskilda personer: förnamn.efternamn@jagvillhabostad.nu