Stadgar

På ett extra årsmöte den 6 april 2003 antog jagvillhabostad.nu sina första riktiga stadgar. Stadgarna har därefter reviderats på föreningens årsmöten den 4 mars 2006, den 3 mars 2007, den 7 mars 2009 och den 6 mars 2010.

Jagvillhabostad.nu:s lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå har egna stadgar. Nedan kan du ta del av både de nationella och de lokala stadgarna.

Stadgar

Nationella organisationen: Stadgar_reviderade_150221
jagvillhabostad.nu Stockholm: Stadgar_Sthlm_reviderade_120205
jagvillhabostad.nu Göteborg: Stadgar_Gbg_reviderade_120218
jagvillhabostad.nu Malmö: Stadgar_jagvillhabostad_Malmo_ 2012

Nationella stadgar

Antagna 2003-04-06
Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18, 2015-02-21

§ 1. Firma
Organisationens namn är jagvillhabostad.nu.

§ 2. Syfte
Föreningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes intressen. Föreningens övergripande mål är att bostadsbristen bland unga ska upphöra och att lokalavdelningen därmed ska kunna avveckla sin verksamhet.

§ 3. Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Verksamhet
Föreningens verksamhet består i att
ge unga en plattform och verktyg för att kunna förändra sin egen och andras bostadssituation
påverka politiker och andra aktörer i bostadsfrågan
vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta fram bostadsfrågan i media
stärka den demokratiska utvecklingen och tilltron till demokratin bland unga
samarbeta med andra aktörer på bygg- och bostadsmarknaden, bland annat i konkreta byggprojekt.

§ 5. Typ av förening
Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen styrs i enlighet med demokratiska principer och utgår från alla människors lika värde och rätt till en bostad.

§ 6. Organisation och medlemskap
A. Organisation
Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

B. Lokalavdelning
Lokalavdelning kan annan förening bli som antagit grundstadgan som sin egen. Aspirerande förening ansöker hos jagvillhabostad.nu:s styrelse med kopia av årsmötesprotokoll där beslut om ansökan skall finnas med. Lokalavdelning ska hålla sitt årsmöte minst 2 veckor innan jagvillhabostad.nu:s årsmöte. Lokalavdelning äger ingen formell rösträtt vid jagvillhabostad.nu:s årsmöte.

C. Medlem
Medlem i föreningen kan fysisk person under 35 år bli som godkänner dessa stadgar samt tillhandahåller de personuppgifter som föreningen behöver för upprätthållande av medlemsmatrikel. Medlemmar över 35 år blir automatiskt stödmedlemmar i organisationen. Medlemskap är kopplat till en lokalavdelning.

D. Medlemsavgift
Medlemsavgiften är noll (0) kronor.

E. Uteslutning
Lokalavdelning eller medlem som motverkar föreningens syfte kan avstängas av styrelsen. Avstängningen måste behandlas på nästa årsmöte, där det ska beslutas om avstängningen ska hävas eller lokalavdelningen/medlemmen uteslutas.

§ 7. Årsmöte
A. Ordinarie årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är det ordinarie årsmötet. Årsmöte ska hållas varje år, senast den 10:e mars. Kallelse, inklusive handlingar, ska avsändas till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet.

På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
1. Formalia
a) Fastställande av röstlängd
b) Val av mötesordförande och mötessekreterare
c) Val av minst två justerare, tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning
e) Mötets behörighet
2. Föregående år
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
b) Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
c) Revisionsberättelse för räkenskapsåret
d) Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid revisionen avser
3. Kommande år
a) Fastställande av stadgar
b) Fastställande av strategi
c) Fastställande av verksamhetsplan och budget
d) Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
4. Val
a) Val av ordförande
b) Val av styrelseledamöter
c) Val av firmatecknare
d) Val av revisor
e) Val av valberedning
5. Övriga frågor

B. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärende(n) som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

C. Deltagande och rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem i föreningen en röst. Rösten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

D. Beslut
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter votering.

Votering sker öppet, utom vid personval där det är sluten votering.

Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

E. Motioner
Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med motioner. Motioner ska komma styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

F. Valberedning och nominering
Valberedning väljs på årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst en person. Valberedningens uppgift är att föreslå ny styrelse och nya revisorer till årsmötet. Avgående styrelse föreslår ny valberedning till årsmötet.

Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning på årsmötet. Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag bifogas med kallelsen till årsmötet och samtliga dittills nominerade ska vara kontaktade innan.

G. Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorn avger sin revisionsberättelse på årsmötet.

§ 8. Styrelse
A. Konstitution
Organisationens styrelse utses på årsmötet. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan organisationens årsmöten. Styrelsen ska bestå av t minst fem ledamöter, varav en ordförande, samt minst två icke-personliga suppleanter.

Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen kan inom sig utse andra funktioner, som vice ordförande, kassör eller sekreterare.

B. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden, styrelseledamot och/eller anställd efter beslut av årsmöte. Firmatecknarna har rätt att teckna avtal i föreningens namn.

C. Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens centrala verksamhet.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet antagen verksamhetsplan, överse föreningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter inklusive suppleanter motsvarar hälften av antalet ordinarie ledamöter. Vid omröstningar i styrelsen har både ledamöter och suppleanter yttrande- och förslagsrätt, men endast ledamöter och suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan efter omröstning adjungera och ge yttranderätt åt närvarande personer. Även en person som inte är medlem i föreningen kan adjungeras.

Styrelsebeslut kan fattas i andra forum än fysiska möten enligt regler fastlagda av styrelsen. Beslut fattade i dessa skall protokollföras vid nästföljande fysiska ordinarie styrelsemöte.

D. Ordförandens uppgifter
Ordföranden ansvarar för att
leda styrelsens arbete
sammanställa dagordning och underlag för samt kalla till styrelsemöten
upprätthålla en god kontakt mellan såväl styrelse och personal som gentemot lokalavdelningarna.

§ 9. Räkenskaper
Räkenskapsår för lokalavdelningen är kalenderår.

Styrelsens ekonomiska redovisning samt verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisor senast sex veckor före årsmötet.

§ 10. Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas på förslag av styrelsen. För ett sådant beslut fordras 3/4-dels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Föreningens tillgångar ska vid en upplösning fördelas enligt beslut på det sista årsmötet. Föreningens tillgångar får inte fördelas bland medlemmarna.

§ 11. Stadgan
A. Ändring
Stadgeändringar får införas som resultat av motioner inkomna till ordinarie eller extra årsmöte. För att stadgeändringen ska få behandlas måste den ha ingått i handlingarna inför årsmötet eller det extra årsmötet. För att en stadgeändring ska träda i kraft krävs kvalificerad majoritet med minst 2/3-delar av de avgivna rösterna. Blanka eller nedlagda röster räknas ej.

B. Tolkningsrätt
Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas har styrelsen tolkningsrätt tills dess att efterföljande årsmöte behandlat stadgetolkningen.

Till sidans topp

Stadgar jagvillhabostad.nu Stockholm

(reviderade 2012-02-05)

§ 1. Firma
Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Stockholm.

§ 2. Syfte
Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes, upp till 35 år, intressen. Lokalavdelningens övergripande mål är att bostadsbristen bland unga ska upphöra och att lokalavdelningen därmed ska kunna avveckla sin verksamhet.

§ 3. Säte
Lokalavdelningen har sitt säte i Stockholm, och omfattar hela Stockholms län.

§ 4. Verksamhet
Lokalavdelningens verksamhet består i att:
ge unga en plattform och verktyg för att kunna förändra sin egen och andras bostadssituation
påverka politiker och andra aktörer i bostadsfrågan
vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta fram bostadsfrågan i media
stärka den demokratiska utvecklingen och tilltron till demokratin bland unga
samarbeta med andra aktörer på bygg- och bostadsmarknaden, bland annat i konkreta byggprojekt.

§ 5. Typ av förening
Jagvillhabostad.nu Stockholm är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Lokalavdelningen styrs i enlighet med demokratiska principer och utgår från alla människors lika värde och allas rätt till en bostad.

§ 6. Organisation och medlemskap
A. Jagvillhabostad.nu
Jagvillhabostad.nu Stockholm är en fristående lokalavdelning ansluten till jagvillhabostad.nu.

B. Medlem
Medlem i lokalavdelningen är den som godkänner stadgarna samt tillhandahåller de personuppgifter som föreningen behöver för upprätthållande av medlemsmatrikel.

Medlemmar som bryter mot lokalavdelningens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas med omedelbar verkan av lokalavdelningens styrelse. Uteslutning ska behandlas och bekräftas på ett årsmöte, varvid den uteslutne har yttranderätt, där det beslutas om avstängningen ska hävas eller medlemmen uteslutas. Den uteslutne kan fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom lokalavdelningen med omedelbar verkan och äger ingen rätt att delta i lokalavdelningens verksamhet.

C. Medlemsavgift
Medlemsavgiften är noll (0) kronor.

§ 7. Årsmöte
A. Ordinarie årsmöte
Lokalavdelningens högsta beslutande organ är det ordinarie årsmötet. Årsmöte ska hållas varje år, senast den 10:e februari. Kallelse ska sändas till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet. Handlingar ska finnas på hemsidan senast tre dagar före årsmötet.

På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
1. Formalia
a) Fastställande av röstlängd
b) Val av mötesordförande och mötessekreterare
c) Val av minst två justerare, tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning
e) Mötets behörighet
2. Föregående år
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
b) Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
c) Revisionsberättelse för räkenskapsåret
d) Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
3. Kommande år
a) Fastställande av stadgar
b) Fastställande av strategi och bostadspolitisk plattform
c) Fastställande av verksamhetsplan och budget
d) Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
4. Val
a) Val av ordförande
b) Val av styrelseledamöter
c) Val av firmatecknare
d) Val av revisor
e) Val av valberedning
5. Övriga frågor

B. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av lokalavdelningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärende(n) som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

C. Deltagande och rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem i lokalavdelning en röst. Rösten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

D. Beslut
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter votering.

Votering sker öppet, utom vid personval där det är sluten votering.

Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

E. Motioner
Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med motioner. Motioner ska komma styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

F. Valberedning och nominering
Valberedning väljs på årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst en person. Valberedningens uppgift är att föreslå ny styrelse och nya revisorer till årsmötet. Avgående styrelse föreslår ny valberedning till årsmötet.

Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning på årsmötet.

G. Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn avger sin revisionsberättelse på årsmötet.

§ 8. Styrelse
A. Konstitution
Styrelsen utses på årsmötet. Styrelsen är verkställande organ mellan föreningens årsmöten. Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst två ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse andra funktioner såsom vice ordförande, kassör eller sekreterare.

B. Firmatecknare
Lokalavdelningens firma tecknas av ordföranden, styrelseledamot och/eller anställd efter beslut av årsmöte. Firmatecknarna har rätt att teckna avtal i lokalavdelningens namn.

C. Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens centrala verksamhet.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, överse lokalavdelningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen beslutar om kampanjer, projekt, målsättningar, ekonomiska frågor, anställningar och övriga övergripande frågor å lokalavdelningens vägnar, om inte annat anges i dessa stadgar.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter eller deras ersättare är närvarande.

Vid omröstningar i styrelsen har både styrelseledamöter och suppleanter yttrande- och förslagsrätt, men endast ledamöter och suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan efter omröstning adjungera och ge yttranderätt åt närvarande personer. Även en person som inte är medlem i lokalavdelningen kan adjungeras.

D. Ordförandens uppgifter
Ordföranden ansvarar för att:
leda styrelsens arbete
sammanställa dagordning och underlag för samt kalla till styrelsemöten
upprätthålla en god kontakt mellan såväl styrelse och personal inom jagvillhabostad.nu Stockholm som gentemot styrelse och personal inom jagvillhabostad.nu nationellt.

§ 9. Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår för lokalavdelningen är kalenderår. Styrelsens ekonomiska redovisning samt verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisor senast två veckor före årsmötet.

§ 10. Lokalavdelningens upphörande
Beslut om lokalavdelningens upphörande kan endast fattas på förslag av styrelsen. För ett sådant beslut fordras 3/4-dels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Lokalavdelningens tillgångar ska vid en upplösning fördelas enligt beslut på det sista årsmötet. Lokalavdelningens tillgångar får inte fördelas bland medlemmarna.

§ 11. Stadgan
A. Ändring
Stadgeändringar får införas som resultat av motioner inkomna till ordinarie eller extra årsmöte. För att stadgeändringen ska få behandlas måste den ha ingått i handlingarna inför årsmötet eller det extra årsmötet. För att en stadgeändring ska träda i kraft krävs kvalificerad majoritet med minst 2/3-delar av de avgivna rösterna. Blanka eller nedlagda röster räknas ej.

B. Tolkningsrätt
Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas har styrelsen tolkningsrätt tills dess att efterföljande årsmöte behandlat stadgetolkningen.

 

 

 

 

Till sidans topp

Stadgar jagvillhabostad.nu Göteborg

(Antagna 2003-04-06, reviderade 06-03-04, 07-03-03 samt senast 09-05-19.)

§ 1. Firma
Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Göteborg.

§ 2. Syfte
Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes intressen. Lokalavdelningens övergripande mål är att bostadsbristen bland unga ska upphöra och att lokalavdelningen därmed ska kunna avveckla sin verksamhet.

§ 3. Säte
Lokalavdelningen har sitt säte i Göteborg.

§ 4. Verksamhet
Lokalavdelningens verksamhet består i att

ge unga en plattform och verktyg för att kunna förändra sin egen och andras bostadssituation
påverka politiker och andra aktörer i bostadsfrågan
vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta fram bostadsfrågan i media
stärka den demokratiska utvecklingen och tilltron till demokratin bland unga
samarbeta med andra aktörer på bygg- och bostadsmarknaden, bland annat i konkreta byggprojekt
§ 5. Typ av förening
Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen styrs i enlighet med demokratiska principer och utgår från alla människors lika värde och allas rätt till en bostad.

§ 6. Relation till nationella föreningen
Lokalavdelningen är ansluten till föreningen och äger rätt att delta på nationella föreningens årsmöte.

§ 7. Nya nätverk
Initiativ till bildandet av lokala nätverk tas lokalt och godkännande av dessa beslutas på nästkommande möte. Lokalt nätverk kan avstängas efter beslut från möte i den nationella styrelsen. Avstängningen måste behandlas på nästa nationella årsmöte, där det skall beslutas om avstängningen ska hävas eller nätverket uteslutas.

§ 8. Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som godkänner dessa stadgar samt tillhandahåller de personuppgifter som föreningen behöver för upprätthållande av medlemsmatrikel. Medlem som motverkar föreningens syfte kan avstängas av nationella styrelsen. Avstängningen måste behandlas på nästa årsmöte, där det ska beslutas om avstängningen ska hävas eller medlemmen uteslutas.

§ 9. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften är noll (0) kronor.

§ 10. Lokal styrelse
Lokalavdelningens styrelse utses på årsmötet. Den lokala styrelsen är högsta beslutande organ mellan lokalavdelningens årsmöten. Styrelsen ska bestå av ordförande, minst fyra övriga ordinarie ledamöter, samt minst två icke-personliga suppleanter. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen kan inom sig utse andra funktioner, som vice ordförande, kassör eller sekreterare.

§ 11. Lokala styrelsens uppgifter
Den lokala styrelsen ansvarar för föreningens centrala verksamhet. Lokala styrelsen beslutar om lokala kampanjer, projekt, målsättningar, ekonomiska frågor, anställningar och övriga övergripande frågor å lokalavdelningens vägnar i samråd med nationella styrelsen eller personal, om inte annat anges i dessa stadgar. Lokala styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, överse lokalavdelningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Lokala styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande.
Vid omröstningar i lokala styrelsen har både styrelseledamöter och suppleanter yttrande- och förslagsrätt, men endast ledamöter och suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Lokala styrelsen kan efter omröstning adjungera och ge yttranderätt åt närvarande personer. Även en person som inte är medlem i lokalavdelningen kan adjungeras.

Lokala styrelsebeslut kan fattas via e-post enligt regler fastlagda av styrelsen.

§ 12. Lokala ordförandens uppgifter
Den lokala ordföranden ansvarar för att leda den lokala styrelsens arbete. Ordföranden ska kalla till, sammanställa dagordning för, inkräva rapporter från personalen till och praktiskt förbereda styrelsemöten. Ordföranden ska vidare fungera som en länk mellan styrelsen och personalen.

§ 13. Firmatecknare
Lokalavdelningens firma tecknas av den lokala ordföranden, ledamot i lokala styrelsen som därtill utses och/eller anställd av lokalavdelningen efter beslut av årsmöte. Firmatecknarna har rätt att teckna avtal i lokalavdelningens namn.

§ 14. Äskande av pengar
Lokalavdelningen förfogar över en summa pengar som det nationella årsmötet beslutar. Om mer pengar behövs skickas en ansökan om pengar till den nationella styrelsen. Ansökan ska innehålla syfte för projekt, budget samt ansvarig kontaktperson. Pengarna redovisas kontinuerligt enligt § 11 samt i varje års bokslut.

§ 15. Räkenskaper
Räkenskapsår för lokalavdelningen är kalenderår.
Lokala styrelsens årsredovisning ska överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

§ 16. Revisorer
Lokala styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer, varav en ska vara godkänd eller auktoriserad. Revisorerna avger sin revisionsberättelse på årsmötet.

§ 17. Årsmöte
Lokalavdelningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmötet. Årsmöte ska hållas varje år någon gång före det nationella årsmötet, som senast infaller den 10:e mars. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet.

På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av minst två justerare, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Mötets behörighet
6. a. Lokala styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
b. Lokala styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående lokala styrelsen för den tid revisionen avser
9. Val av lokal ordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter
11. Val av valberedning
12. Val av firmatecknare
13. Val av revisorer
14. Fastställande av verksamhetsplan och politisk plattform samt behandling av budget för kommande år
15. Behandling av lokala styrelsens förslag och inkomna motioner
16. Övriga frågor

§ 18. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när den lokala styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av lokalavdelningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärende(n) som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 19. Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem i lokalavdelning en röst. Rösten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 20. Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter votering.

Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning kan äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av lokala styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 21. Motioner till årsmötet
Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med motioner. Motioner ska komma styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

§ 22. Stadgeändringar
Stadgeändringar får införas som resultat av motioner inkomna till ordinarie eller extra årsmöte. För att stadgeändringen ska få behandlas måste den ha ingått i handlingarna inför årsmötet eller det extra årsmötet. För att en stadgeändring ska träda i kraft krävs kvalificerad majoritet med minst 2/3-delar av de avgivna rösterna. Blanka eller nedlagda röster räknas ej.

§ 23. Valberedning
Valberedning väljs på årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst en person (valberedare). Valberedningens uppgift är att föreslå ny lokal styrelse och nya revisorer till årsmötet. Lokala styrelsen föreslår ny valberedning till årsmötet. Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning.

§ 24. Tolkningsrätt
Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas har lokala styrelsen tolkningsrätt tills efterföljande årsmöte behandlat stadgetolkningen.

§ 25. Lokalavdelningens upphörande
Beslut om lokalavdelningens upphörande kan endast fattas på förslag av lokala styrelsen. För ett sådant beslut fordras 3/4-dels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Lokalavdelningens tillgångar ska vid en upplösning fördelas enligt beslut på det sista årsmötet. Lokalavdelningens tillgångar får inte fördelas bland medlemmarna.

Till sidans topp

Stadgar jagvillhabostad.nu Malmö

(Antagna 2003-04-06, reviderade 06-03-04, 07-03-03 samt senast 09-05-12.)

§ 1. Firma
Föreningens namn är jagvillhabostad.nu Malmö.

§ 2. Syfte
Föreningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes intressen. Föreningens övergripande mål är att bostadsbristen bland unga ska upphöra och att föreningen därmed ska kunna avveckla sin verksamhet.

§ 3. Säte
Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 4. Verksamhet
Föreningens verksamhet består i att

ge unga en plattform och verktyg för att kunna förändra sin egen och andras bostadssituation
påverka politiker och andra aktörer i bostadsfrågan
vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta fram bostadsfrågan i media
stärka den demokratiska utvecklingen och tilltron till demokratin bland unga
samarbeta med andra aktörer på bygg- och bostadsmarknaden, bland annat i konkreta byggprojekt
§ 5.Typ av förening
Jagvillhabostad.nu Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen styrs i enlighet med demokratiska principer och utgår från alla människors lika värde och allas rätt till en bostad.

§ 6. Relation till nationella föreningen
Föreningen är ansluten till föreningen och äger rätt att delta på nationella föreningens årsmöte.

§ 7. Nya nätverk
Initiativ till bildandet av lokala nätverk tas lokalt och godkännande av dessa beslutas på nästkommande möte. Lokalt nätverk kan avstängas efter beslut från möte i den nationella styrelsen. Avstängningen måste behandlas på nästa nationella årsmöte, där det skall beslutas om avstängningen ska hävas eller nätverket uteslutas.

§ 8. Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som godkänner dessa stadgar samt tillhandahåller de personuppgifter som föreningen behöver för upprätthållande av medlemsmatrikel. Medlem som motverkar föreningens syfte kan avstängas av nationella styrelsen. Avstängningen måste behandlas på nästa årsmöte, där det ska beslutas om avstängningen ska hävas eller medlemmen uteslutas.

§ 9. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften är noll (0) kronor.

§ 10. Lokal styrelse
Föreningens styrelse utses på årsmötet. Den lokala styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningens årsmöten. Styrelsen ska bestå av ordförande, minst fyra övriga ordinarie ledamöter, samt minst två icke-personliga suppleanter. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen kan inom sig utse andra funktioner, som vice ordförande, kassör eller sekreterare.

§ 11. Lokala styrelsens uppgifter
Den lokala styrelsen ansvarar för föreningens centrala verksamhet. Lokala styrelsen beslutar om lokala kampanjer, projekt, målsättningar, ekonomiska frågor, anställningar och övriga övergripande frågor å föreningens vägnar i samråd med nationella styrelsen eller personal, om inte annat anges i dessa stadgar. Lokala styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, överse föreningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Lokala styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande.
Vid omröstningar i lokala styrelsen har både styrelseledamöter och suppleanter yttrande- och förslagsrätt, men endast ledamöter och suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Lokala styrelsen kan efter omröstning adjungera och ge yttranderätt åt närvarande personer. Även en person som inte är medlem i föreningen kan adjungeras.

Lokala styrelsebeslut kan fattas via e-post enligt regler fastlagda av styrelsen.

§ 12. Lokala ordförandens uppgifter
Den lokala ordföranden ansvarar för att leda den lokala styrelsens arbete. Ordföranden ska kalla till, sammanställa dagordning för, inkräva rapporter från personalen till och praktiskt förbereda styrelsemöten. Ordföranden ska vidare fungera som en länk mellan styrelsen och personalen.

§ 13. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den lokala ordföranden, ledamot i lokala styrelsen som därtill utses och/eller anställd av föreningen efter beslut av årsmöte. Firmatecknarna har rätt att teckna avtal i föreningens namn.

§ 14. Äskande av pengar
Föreningen förfogar över en summa pengar som det nationella årsmötet beslutar. Om mer pengar behövs skickas en ansökan om pengar till den nationella styrelsen. Ansökan ska innehålla syfte för projekt, budget samt ansvarig kontaktperson. Pengarna redovisas kontinuerligt enligt § 11 samt i varje års bokslut.

§ 15. Räkenskaper
Räkenskapsår för föreningen är kalenderår.
Lokala styrelsens årsredovisning ska överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

§ 16. Revisorer
Lokala styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer, varav en ska vara godkänd eller auktoriserad. Revisorerna avger sin revisionsberättelse på årsmötet.

§ 17. Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmötet. Årsmöte ska hållas varje år någon gång före det nationella årsmötet, som senast infaller den 10:e mars. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet.

På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:

1. Fastställande av röstlängd
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av minst två justerare, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Mötets behörighet
6. a. Lokala styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
b. Lokala styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående lokala styrelsen för den tid revisionen avser
9. Val av lokal ordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter
11. Val av valberedning
12. Val av firmatecknare
13. Val av revisorer
14. Fastställande av verksamhetsplan och politisk plattform samt behandling av budget för kommande år
15. Behandling av lokala styrelsens förslag och inkomna motioner
16. Övriga frågor

§ 18. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när den lokala styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärende(n) som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 19. Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem i förening en röst. Rösten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 20. Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter votering.

Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning kan äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av lokala styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 21. Motioner till årsmötet
Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med motioner. Motioner ska komma styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

§ 22. Stadgeändringar
Stadgeändringar får införas som resultat av motioner inkomna till ordinarie
eller extra årsmöte. För att stadgeändringen ska få behandlas måste den ha ingått i handlingarna inför årsmötet eller det extra årsmötet. För att en stadgeändring ska träda i kraft krävs kvalificerad majoritet med minst 2/3-delar av de avgivna rösterna. Blanka eller nedlagda röster räknas ej.

§ 23. Valberedning
Valberedning väljs på årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst en person (valberedare). Valberedningens uppgift är att föreslå ny lokal styrelse och nya revisorer till årsmötet. Lokala styrelsen föreslår ny valberedning till årsmötet. Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning.

§ 24. Tolkningsrätt
Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas har lokala styrelsen tolkningsrätt tills efterföljande årsmöte behandlat stadgetolkningen.

§ 25. Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas på förslag av lokala styrelsen. För ett sådant beslut fordras 3/4-dels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Föreningens tillgångar ska vid en upplösning fördelas enligt beslut på det sista årsmötet. Föreningens tillgångar får inte fördelas bland medlemmarna.