Stadgar

Stadgar jagvillhabostad.nu – org.nr. 802413-1396

Antagna: 2020-03-21

 • 1 Organisation

Mom 1. Föreningens namn är jagvillhabostad.nu.

Mom 2. jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obundet ideellt förbund som organiserar unga bostadslösa och –intresserade i Sverige utifrån demokratiska, feministiska och antirasistiska principer med hänsyn till klimat och miljö̈.

Mom 3. Föreningens syfte är att bevaka samt att agera utifrån unga bostadssökandes intressen och rättigheter för att skapa en jämlik bostadsmarknad.

Mom 4. Föreningens vision är ett tryggt hem åt alla som ger unga valfrihet och egenmakt att forma sina liv.

Mom 5. Föreningens verksamhet består i att: Ge unga den plattform och de verktyg de behöver för att få makt över sin egen bostadssituation samt bostadspolitiken och samhällsbyggnaden i stort. – Påverka politiker och andra aktörer i samhällsbyggnads- och bostadsfrågan. – Uppmärksamma och agera mot orättvisor på bostadsmarknaden. – Vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta bostadsfrågan i media. – Slå vakt om de demokratiska- och mänskliga rättigheter vi idag har utifrån feminism och antirasism. – Stärka den demokratiska utvecklingen och tilltron till demokratin bland unga. – Samarbeta med andra aktörer på bygg- och bostadsmarknaden.

 • 2 Medlemskap

Mom 1. Föreningen har ett typ av medlemskap och det är enskilt anslutet medlemskap.

Mom 2. Enskilt ansluten medlem kan en fysisk person bli som godkänner dessa stadgar tillika jagvillhabostad.nu:s grundläggande politiska värderingar, tillhandahåller de personuppgifter som behövs för upprätthållande av medlemsregister, är 16 år till och med 30 år och avlägger medlemsavgift. Enskilt anslutet medlemskap är kopplat till en lokalavdelning.

 • 3 Lokalavdelningar

Mom 1. En lokalavdelning är förening som primärt organiserar enskilt anslutna medlemmar.

Mom 2: Lokalavdelningar godkänns av styrelsen och skall tillhandahålla ett konstituerande årsmötesprotokoll samt personuppgifter för medlemsmatrikel varje år på de medlemmar som de organiserar.

 • 4 Medlemsavgift

Mom 1: Medlemsavgiften bestäms av förbundsstämman.

 • 5 Utträde

Mom 1. En medlem som önskar att utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till kansliet som omedelbart skall radera dennes medlemsuppgifter.

 • 6 Uteslutning

Mom 1. Styrelsen äger rätt att utesluta en medlem som motverkar föreningens syfte, principer eller politik som fastslagits av förbundsstämman, aktivt förhindrar föreningen att genomföra verksamhet och uppfylla föreningens syfte eller om medlemmen av annan anledning kan anses vara synnerligen olämplig att fortsätta uppbära medlemskap.

Mom 2. Berörd medlem har rätt, inom rimlig tid, att yttra sig för styrelsen. Utesluten medlem äger rätt att överklaga beslutet genom att närvara på närmast förbundsstämma med yttranderätt i frågan. Överklagan skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor efter uteslutningen.

Mom 3. Endast ett direkt beslut kan upphäva en uteslutning. Förbundsstämman äger rätt att upphäva en uteslutning beslutad både av styrelsen och förbundsstämman. Styrelsen äger endast rätt att upphäva en uteslutning beslutad av styrelsen. Ett upphävande av uteslutning kräver två tredjedelars (2/3) majoritet.

Mom 4. Styrelsen äger rätt att avstänga en person från organisationens verksamhet i väntan på beslut i ett uteslutningsärende.

Mom 5. Beslut om uteslutning skall motiveras skriftligen och göras tillgängliga för medlemmar såtillvida inte brott eller annat känsligt personärende föreligger.

 • 7 Förbundsstämma

Mom 1. Jagvillhabostad.nu:s högsta beslutande organ är förbundsstämman.

Mom 2. Extrainsatt förbundsstämma kan hållas när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar eller lokalavdelningar begär det.

Mom 3. Ordinarie förbundsstämman skall hållas varje år, i februari eller mars månad.

Mom 4. Till förbundsstämman skall styrelsen besluta om ombudssystem skall införas. Om styrelsen beslutar att ombud skall införas tillfaller rösträtten ombud. Ombuden skall fördelas proportionerligt mellan lokalavdelningarna. Inför inte styrelsen ombudssystem äger varje medlem rösträtt vid årsmötet.

Mom 5. Motionsrätt tillkommer samtliga medlemmar och lokalavdelningar. Propositionsrätt tillkommer styrelsen.

Mom 6. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast två (2) veckor efter kallelse gått ut till medlemmarna.

Mom 7. Kallelsen till ordinarie förbundsstämman skall vara medlemmarna tillhanda senast åtta veckor (8) innan förbundsstämman och kallelse till extrainsatt förbundsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor innan förbundsstämman.

Mom 8. Styrelsens förslag skall skickas ut åtta veckor innan ordinarie

förbundsstämma, och fyra veckor innan extrainsatt förbundsstämma. Övriga handlingar tillsammans med motionssvar för ordinarie förbundsstämman skall vara medlemmarna tillhanda senast tre (3) veckor innan förbundsstämma och övriga handlingar för

extrainsatt förbundsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast en (1) veckor innan.

Mom 9. Förbundsstämmans förhandlingar förs öppet såvida inte förbundsstämman beslutar om slutna förhandlingar. Vilka som får delta vid slutna förhandlingar beslutas av förbundsstämman. De med rösträtt och förtroendevalda har alltid rätt att närvara vid förhandlingar. Förhandlingar sker alltid i plenum.

Mom 10. Om ej annat föreskrivs fattas beslut vid förbundsstämman med enkel majoritet.

Mom 11. Vid lika röstetal hålls en extra omröstning. Om lika röstetal uppstår även en andra gång vinner huvudförslaget. Vid personval sker dock avgörande genom lottning.

Mom 12. Sluten omröstning tillämpas vid personval om någon så yrkar.

Mom 13. Fullmaktsomröstning är ej tillåtet.

Mom 14. Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denna är ansvarig, eller vid val av revisor.

Mom 15. Vid en ordinarie förbundsstämman skall följande behandlas:

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Formalia a) Fastställande av röstlängd b) Val av mötesordförande c) Val av mötessekreterare d) Val av två justerare e) Val av två rösträknare f) Mötets behörighet g) Fastställande av dag- och arbetsordning
 • 3 Föregående år a) Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse b) Fastställande av styrelsens ekonomiska berättelse c) Fastställande av revisorernas revisionsberättelse
 1. d) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • 4 Motioner och propositioner a) Behandling av inkomna motioner b)

Behandling av inkomna propositioner

 • 5 Kommande år a) Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår b) Fokusfråga för kommande verksamhetsår
 • 6 Val a) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande mandatperiod b) Val av ordförande c) Val av vice ordförande d) Val av ledamöter e) Fastställande av antalet ledamöter i valberedning f) Val av valberedningen g) Fastställande av antal revisorer h) Val av lekmannarevisorer och auktoriserad revisor
 • 7 Övriga frågor
 • 8 Mötets avslutande

Mom 16. Vid extrainsatt förbundsstämma skall endast punkt 1 och 2 under vad som skall behandlas på en ordinarie förbundsstämma behandlas samt skälet till varför förbundsstämman kallades.

 • 8 Styrelse

Mom 1. Styrelsen utgör jagvillhabostad.nu:s högsta beslutande organ då förbundsstämman inte är samlad.

Mom 2. Styrelsen väljs av och svarar inför förbundsstämman.

Mom 3. Styrelsen skall bestå av minst fem (5) ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande.

Mom 4. Styrelsen får inte bestå av mer än hälften män.

Mom 5. Styrelsen bär det löpande ansvaret för föreningens verksamhet, ekonomi, administration och politik samt att förbundsstämmans beslut verkställs, och skall förutom att förvalta det förtroendet inför årsmötet avlägga verksamhetsberättelse för verksamhetsåret vid ordinarie förbundsstämma. Ett verksamhetsår avser perioden mellan två ordinarie förbundsstämmor.

Mom 6. Styrelsen är beslutförigt när minst hälften av styrelsens ledamöter

närvarar.

Mom 7. Styrelsens beslut skall protokollföras och göras tillgängliga för medlemmarna.

Mom 8. Styrelsen skall träffas minst fyra gånger om året enligt ett mötesschema antaget på konstituerande styrelsemöte.

Mom 9. Presidiet leder jagvillhabostad.nus arbete. Presidiet avser ordförande och vice ordförande.

Mom 10. Ordförande eller den ordförande delegerar ansvaret till bär ansvaret för att sammankalla styrelsen till möten inom rimlig tid.

Mom 11. Vid sjukdom eller om ordförande på annat sätt är oförmögen att fullfölja sina uppdrag träder vice ordförande in som tillförordnad i dennes ställe efter beslut av styrelsen.

Mom 12. Valbara till styrelsen är alla personer som inte är avstängda eller sitter i valberedningen.

 • 9 Valberedning

Mom 1. Valberedningen skall vara minst två (2) till antalet och väljs av förbundsstämman för en mandatperiod som motsvarar tiden till nästa ordinarie förbundsstämma.

Mom 2. Valberedningen svarar inför förbundsstämman.

Mom 3. Valberedningen skall till förbundsstämman föreslå val av ny styrelse och verksamhetsrevisor. Det är dock den avgående styrelsens uppgift att föreslå val av valberedning.

Mom 4. Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning.

Mom 5. Valberedningen äger själv rätt att nominera till styrelse, revisorer och valberedning.

Mom 6. Nominering av kandidater till styrelseledamöter, revisorer och valberedning avslutas på̊ förbundsstämman. Nominering av förbundsordförande avslutas senast 3 veckor innan.

Mom 7. Valberedningen bestämmer själva när de offentliggör sitt förslag.

 • 10 Revisorer

Mom 1. Revisorerna skall vara minst två (2) till antalet, en (1) verksamhetsrevisor och en (1) auktoriserad revisor, och väljs av förbundsstämman väljs för en mandatperiod som motsvarar tiden till nästa ordinarie förbundsstämma.

Mom 2. Verksamhetsrevisorerna svarar inför förbundsstämman.

Mom 3. Verksamhetsrevisorerna skall årligen granska styrelsens förvaltning och organisationens verksamhet utifrån av förbundsstämman och styrelsen fastställda styrdokument. Verksamhetsrevisorerna skall vid förbundsstämman avlägga en revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för den avgående styrelsen till- eller avstyrks.

Mom 4. Den ekonomiska revisorn skall granska styrelsens förvaltning, organisationens räkenskap och bokslut. Den ekonomiska revisorn

avlägger revisionsberättelse till stämman, i vilken ansvarsfrihet för den avgående styrelsen till- eller avstryks.

 • 11 Räkenskaper

Mom 1. Räkenskapsår är kalenderår.

Mom 2. Styrelsens ekonomiska redovisning samt verksamhetsberättelse bör överlämnas till revisor senast två̊ veckor före förbundsstämman.

 • 12 Stadgan

Mom 1. För ändring av dessa stadgar krävs en

ordinarie förbundsstämma som beslutar med minst två̊ tredjedelars (2⁄3) majoritet.

Mom 2. Styrelsen äger rätt att tolka stadgan. Vid tolkning skall verksamhetsrevisorns synpunkt inhämtas.

Mom 3. För att ändra §1 mom 1 till mom 5 krävs beslut av två̊ (2) på̊ varandra följande ordinarie förbundsstämmor.

 • 13 Föreningens upphörande

Mom 1. För att upplösa jagvillhabostad.nu krävs beslut av två (2) på varandra följande förbundsstämmor med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

Mom 2. Föreningens tillgångar skall vid en upplösning fördelas enligt beslut på den sista förbundsstämman. Föreningens tillgångar får inte fördelas bland medlemmar. I första hand skall skulder betalas.