Förstudie: Medborgardialog

Förstudie Medborgardialog

Förstudie: Medborgardialog, eller “Vi vill, berättar bara hur” som den kom att kallas, genomfördes mellan mars 2010 och april 2011. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att förbättra dialogen mellan unga boende å ena sidan och kommuner och bostadsbolag å andra sidan, så att framtida förändringsprocesser i form av till exempel stora renoveringar eller ombyggnationer kan bli mer demokratiska och inkludera unga på ett bättre sätt än idag.

Om förstudien 
Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel från Allmänna Arvsfondens satsning “Vi deltar” för att under ett års tid genomföra en förstudie om ungas delaktighet i stadsbyggnadsprocesser.

Förstudiens huvudmål var således att ta fram nya eller förbättrade metoder eller verktyg som kan underlätta dialog samt leda till att ungas deltagande och inflytande i förändringsprocesser som påverkar deras stad och boende ökar.

I högerspalten hittar du den fullständiga rapporten från förstudien.

Varför är det av intresse för jagvillhabostad.nu?
Jagvillhabostad.nu är övertygade om att ungas ökade deltagande i samrådsprocesser både kan höja processernas kunskapsnivå och stärka dess legitimitet. I förlängningen skulle det kunna leda till förbättrade planer som tar hänsyn till ungas behov och önskemål. Politiker och byggbransch måste vidga synen på vilka som faktiskt utgör målgruppen för såväl bostadsbyggandet som samhällsbyggandet i stort. Med det sagt är unga alltså inte en homogen grupp och vi hoppas att den här förstudien ytterligare förtydligar det. Vår ansats är därför att etablera levande dialoger och inspirera till vidare arbete med frågorna hellre än att slå fast fakta om hur unga tänker.

Förstudien är det första steget i jagvillhabostad.nu:s fortsatta arbete med medborgardialog. Vår förhoppning är att den ska ligga till grund för kommande arbete med att övervinna hinder för ungas deltagande i medborgardialoger. I skrivande stund arbetar vi med att utveckla en fortsättning som ska titta närmare på frågeställningar som: “leder ökad kunskap till ökat engagemang” samt “leder ökat engagemang till ökat inflytande”.

Resultat 
Målet med förstudien var att finna lösningar på ett etablerat problem. Vi ville inte bara förstå de bakomliggande anledningarna till varför så få unga engagerar sig i stadsbyggnadsprocesser, vi ville även finna metoderna som skulle lösa dessa problem. Vi hittade inga nya och revolutionerade metoder, men vi lyssnade till vad unga människor i området Holma i Malmö och Alby i Botkyrka hade att säga om ämnet, och vi fann en hel massa ingångar som förhoppningsvis kan leda till att vi i framtiden kan få se fler unga engagerade i stadsbyggnadsfrågor.

Ett viktigt resultat från studien är att inte fokusera på metoder specifikt framtagna för att passa unga. Förstudie:Medborgardialog att unga är öppna att för att använda de metoder som kommuner erbjuder alla sina invånare oavsett ålder. Studien visar även att det finns ett stort behov av att det erbjuds en mångfald av dialogverktyg och arenor för dialog när fysisk stadsutveckling ska diskuteras.

I högerspalten hittar du hela Förstudiens resultat sammanfattad i sju riktlinjer.