Vem bygger vi för?

Varför pratar vi om parkeringsnormer?

Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också byggs nya bostäder som unga kan efterfråga,

är grundläggande för att lösa bostadsbristen bland unga. Genom att lyfta diskussionen om de höga parkeringsnormerna vill jagvillhabostad.nu visa på de hinder som finns för ökat byggande – och som det går att göra något åt!

Varje kommun har enligt Plan- och bygglagen möjlighet att bestämma en kommunal parkeringsnorm, som anger hur många p-platser som måste skapas för varje ny lägenhet som byggs. I praktiken bygger i stort sett ingen fler platser än minimikravet,
eftersom det innebär ökade kostnader och hindrar att marken används till något mer lönsamt.

En hög parkeringsnorm resulterar i att nya bostäder blir dyrare och att färre bostäder därmed riskerar att byggas. Att bygga parkeringar i marknivå är mycket billigare än att bygga parkeringshus eller parkeringsgarage, där varje plats kan kosta upp till 400 000 kronor. Men markparkeringar tar mycket plats – upp till tjugofem kvadratmeter, om man räknar med utrymme för att svänga in på p-platsen – och mark är dyrt i storstadsregionerna. Dessutom leder parkeringsplatser i marknivå till en glesare stad med längre avstånd, vilket i sig ofta innebär mer biltrafik.

En sänkning av parkeringsnormen kan få många positiva effekter. Det blir lättare att bygga bostäder med rimliga hyror. Personer utan bil slipper betala för att deras grannar som har bil ska kunna parkera. Biltrafiken kan på sikt antas minska om det finns färre parkeringsplatser, vilket minskar miljöbelastningen och ger bättre luftkvalitet och mindre buller. Efterfrågan på kollektivtrafik och trycket på förbättring och utbyggnad av kollektiva färdmedel ökar.

Stockholm, Göteborg och Malmö har alla höga parkeringsnormer – runt en parkeringsplats per lägenhet. Höga p-normer fördyrar och hämmar bostadsbyggandet, stämmer dåligt överens med faktiskt bilinnehav och resvanor (särskilt när det gäller mindre lägenheter och hyresrätter) och rimmar illa med miljömål och visioner om förtätning. Jagvillhabostad.nu vill ifrågasätta parkeringsnormerna som en del i undersökandet av vilka hinder som finns för ökat bostadsbyggande – och, förstås, hur de kan överkommas.

Behöver du fler argument? Då ska du läsa vårt faktahäfte här: Vem bygger vi för? – Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

Vem bygger vi för?
Vem bygger vi för?parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande.