Vilka frågor driver vi?

Svensk bostadsmarknad är sedan länge dysfunktioneIl och unga drabbas särskilt hårt. I valrörelsen 2022 driver vi därför tre bostadssociala reformförslag som skulle stärka ungas frihet och egenmakt på bostadsmarknaden…

Ett återinfört statligt investeringsstöd

Grundorsaken till bostadsbristen är marknadens oförmåga att ensamt bygga i tillräckligt hög takt och till rimliga priser som unga har råd med. Vi vill därför att staten tar ett ökat finansiellt ansvar för byggandet av prisvänliga hyresrätter med hjälp av omfattande statliga byggsubventioner. Genom att återinföra och utveckla investeringsstödet till förmånliga statliga bygglån för 30 miljarder årligen kan staten öka byggtakten och sänka hyrorna i nyproduktion. Det är först när staten kliver in och tar ansvar för bostadsbyggandet som allas rätt till en trygg bostad kan säkras. 

Ett förstärkt & förenklat bostadsbidrag

Under en lång tid har bostadsbidraget urholkats. Beloppsgränserna är föråldrade och ersätter en mindre del av hyran samtidigt som de strikta kraven på vem som får ta del av stödet gör att färre kan söka. Det finns också en stor risk för att bli återbetalningsskyldig, inte minst för unga och studenter som ofta har osäkra och varierande inkomster. Vi vill därför att bostadsbidraget höjs med dagens hyresnivåer, att återbetalningsskyldigheten slopas till förmån för tätare avstämningar och att bidraget blir tillgängligt för fler, t.ex. för den som är inneboende.

En bättre reglerad andrahandsmarknad

Många unga är utestängda från både den hyrda och ägda bostadsmarknaden och hänvisas därmed till en otrygg andrahandsmarknad. Det är en marknad som präglas av korta och osäkra kontrakt, trångboddhet och ockerhyror. För att skydda unga och andra utsatta på bostadsmarknaden behövs flera reformer; straffet för att systematiskt ta ut för höga hyror måste skärpas, den som hyr en bostadsrätt i andrahand måste få rätt att kräva tillbaka överhyra i efterhand och det bör etableras en offentlig hyresstatistik över förstahandshyror så att det blir enklare att avgöra om en betalar överhyra i andrahand.