Bostadssektorn ska spegla hela Sverige

Aidin Zandian, ordförande i jagvillhabostad.nu Stockholm: “Även bostadspolitiken måste bli bättre på att representera hela Sverige”.

“Kultursektorn ska spegla hela Sverige” kunde man läsa kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP) skriva i ett debattinlägg på Aftonbladet för några dagar sedan. Som ett led i det arbetet presenterade hon att Kulturdepartementet och Rättviseförmedlingen ska inleda ett samarbete för att få kultursektorn mer representativ.

Kulturministern skriver i artikeln: “I de kulturpolitiska målen som riksdagen har fattat beslut om står det klart och tydligt att: Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Och fortsätter:

“De kulturpolitiska målen förpliktigar. Det ska inte bara vara vackra ord i arkivet utan genomsyra såväl politiken som konkret verksamhet runt om i samhället.”

Med bakgrund till denna positiva nyhet vill vi från jagvillhabostad.nu sträcka ut vår hand till kulturministerns partikollega, bostadsministern Mehmet Kaplan, för att inleda ett samtal om ett samarbete. För visst vill vi alla att även bostadssektorn ska spegla hela Sverige? Att de bostadspolitiska målen inte bara vara vackra ord i arkivet utan genomsyra såväl politiken nationellt som konkret ute i våra kommuner? Att bostadspolitiska debatten ska bli mer tillgänglig och låta fler grupper i samhället komma till talan? Att alla ska kunna efterfråga en bostad, även grupper som inte är resursstarka nog att köpa en eller personer som inte stått i bostadskön i många, många år?

Kulturministern skriver även om samarbetet med Rättviseförmedlingen att: “I grund och botten handlar detta om två saker. För det första vår definition av kompetens. För det andra om mod. Om att faktiskt våga välja någon annan kompetens än den som är allmänt vedertagen.”

Vi på jagvillhabostad.nu skulle välkomna att detta även börjar innefatta bostadsministerns sektor.  Bostadspolitiken har tyvärr i en alldeles för lång tid misslyckats med att vara representativ och tillfredsställa de olika behov som finns i vårat samhälle, särskilt de unga vuxnas. Vi är idag närmre 300.000 unga vuxna utan en egen bostad i Sverige och som ofta förbises när det planeras och byggs nytt. Vi är inte en homogen grupp människor – men vi har några gemensamma nämnare. Bland annat är vi jämfört med andra åldersgrupper inte lika resursstarka, d.v.s. etablerade på arbetsmarknaden och vi föredrar i större utsträckning åka kollektivtrafik än bil. Detta bidrar till att vi som grupp i större utsträckning efterfrågar billiga och mindre lägenheter i kollektivtrafiksnära områden.

Det är dags att vackra ord på ett arkiv ersätts med mod, kompetens (för att använda Alice Bah Kuhnkes uttryck) men framförallt en vilja att sätta stopp för en bostadspolitik där man bortser från en stor grupp i vårat samhälle. Det gäller att tänka nytt, vara normkritisk och lyfta upp åsikter av målgruppen i fråga och inte bara prata om den (särskilt när det gäller den extrema bostadsbristen för unga vuxna). Därför vill vi i kölvattnet av nyheten om Kulturdepartementets samarbete med Rättviseförmedlingen vilja bjuda in bostadsministern att inleda ett samtal om ett liknande samarbete som förhoppningsvis skulle kunna mynna ut till en bostadspolitik som tydligare speglar samhället och där bland annat unga vuxnas krav börjar inkluderas och lyssnas till i större utsträckning.

Hör av dig Mehmet,

Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu Stockholm