Våra projekt

Våra
projekt

Rapportsläpp

Den stora byggkrisen – Tre åtgärder för ett ökat bostadsbyggande över partigränserna

I debatten om lösningar på byggkraschen har ytterst få förslag funnit stöd inom både politiken och bland branschens intresseorganisationer. Vi föreslår därför tre åtgärder som vi bedömer kan samla stöd över partigränserna och bland intresseorganisationerna.

Diskriminering på bostadsmarknaden

Att ha upplevt diskriminering, trakasserier eller kränkningar i samband med att söka eller hyra bostad som ung är tyvärr inte ovanligt. 7 procent av alla unga uppger att de utsatts i samband med att ha sökt bostad (Hyresgästföreningen, 2021). Därför lyfte vi frågan särskilt under en kampanj våren 2023 som resulterade i en Instaliveserie, en föreläsning för unga, informationsmaterial och nya samarbeten.

Läs mer om vad lagen säger om bostadsdiskriminering och vart du kan vända dig om du blivit utsatt:

Partiranking #val2022

Inför valet 2022 bad vi de dåvarande riksdagspartierna att svara på 10 frågor som på olika sätt påverkar ungas boende. Resultatet presenterades i vår partiranking “Vad vill partierna göra för ungas boende?”. Med rankingen ville vi tydliggöra för unga väljare hur partierna ställt sig i olika frågor som berör bostadsmarknaden och ungas möjligheter att bo tryggt.

SNABBA HUS

SNABBA HUS är ett koncept som vi tagit fram som en lösning på den akuta bostadsbristen bland unga. Konceptet går ut på att vi bygger bostäder på tillfälliga bygglov, men inte vilka bostäder som helst; husen är modulbostäder som kan monteras ned och flyttas när tiden för bygglovet tar slut. De har samtidigt samma livslängd som ett vanligt hus.

#bopinion

Tillsammans med Riksbyggen och Sveriges Byggindustrier ville vi sänka tröskeln för unga att engagera sig i den bostadspolitiska debatten. Därför tog vi fram en begreppsguide där vi reder ut ord och begrepp som ofta används i debatten om bostäder eller stadsplanering. Syftet är att uppmuntra till användandet av ett lättförståeligt språk och sprida kunskap och skapa en inkluderande miljö. 

Bostadsvrålet

Tillsammans med ett trettiotal andra organisationer har vi varit med och arrangerat Bostadsvrålet, ett bostadspolitiskt forum för ideella krafter och aktivister att samlas och diskutera vägen framåt för en social hållbar bostadspolitik. Genom att sätta de boendes intressen först har bostadsvrålet blivit en nationell plattform för engagerade bostadsaktivister över hela Sverige.

Ta Plats

Ta Plats är ett demokratiprojekt som vi initierade för att ge unga en röst tidigt i byggprocessen och på det sättet stärka deras lokala engagemang. Deltagarna fick genom workshops och föreläsningar lära sig hur de kan påverka lokala processer.

Det blir allt vanligare att anställda på kommuner, bostadsbolag och konsulter inom samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att föra dialog med invånare. Att låta invånarna påverka den fysiska utvecklingen i kommunen ger goda resultat. Det skapar både effektivare processer med beslut som förankras i ett tidigt skede och förbättrade resultat där flera olika perspektiv tas till vara. Unga är en grupp som många upplever vara svår att nå. Det kan behövas metoder som är speciellt utformade för att inkludera gruppen på ett sätt där de erbjuds verkligt inflytande.

Ta Plats genomfördes i två etapper – i Göteborg, fick deltagarna möjlighet att påverka ett lägenhetsbygge i området och i Stockholm genomförde vi en utbildningsserie med syfte att ge deltagarna verktyg att engagera sig i stadsplaneringen.

Lärdomarna av projektet samlade vi i en handbok vars syfte är att underlätta för kommuner och byggherrar att låta unga ta plats i bostadsplaneringsprocessen.

Du kan beställa handboken genom att maila info@jagvillhabostad.nu. Pris: 150 kr inkl. porto. Betalning sker via faktura.

Föreläsning

Vi håller gärna föreläsningar för unga och makthavare om bostadssökande, bostadspolitik och organisering. Kontakta oss på info@jagvillhabostad.nu för mer information.