Vad vi vill

Vårt mål är en rättvis och jämlik bostadsmarknad där alla unga kan bo tryggt. Tyvärr är bostadsmarknaden idag kaosartad med en akut bostadsbrist för unga. Det här är ett politiskt problem som vi vill förändra.

För att allas rätt till bostad ska tillgodoses vill vi se en politik där det offentliga tar sitt lagstadgade ansvar. Därför driver vi våra frågor mot politiker och makthavare som en aktiv röst i samhälls- och bostadsdebatten. 

En social bostadspolitik

Bostadskrisen i Sverige är ett allvarligt problem som drabbar unga särskilt hårt. Vi saknar ofta både kötiden som krävs för ett förstahandskontrakt och ekonomin som krävs för att köpa en bostad. 80 procent av landets befolkning bor i en kommun med bostadsbrist, inflyttningen till storstadsregionerna och högskoleorterna är hög och konkurrensen om lägenheter stenhård.

Medan bostadsförsörjningen tidigare setts som en viktig nationell politisk angelägenhet ligger ansvaret idag i stor utsträckning på marknaden. Resultatet är att det byggts för lite och att det som byggts blivit alldeles för dyrt. Därför vill vi se en social bostadspolitik som skiftar fokus från marknadskrafter till att handla om allas rätt till en trygg bostad, anpassat efter de egna behoven.

Vad menar ni med trygg bostad?

Vi vet att många unga idag bor i andra- eller tredjehand, eller som inneboende, och vi vill därför se att andrahandsmarknaden regleras bättre. 

En trygg bostad är dock, enligt oss, en bostad där du har besittningsskydd. Du kan alltså varken bli uppsagd hursomhelst och du har samtidigt möjlighet att påverka saker som rör ditt boende.

Vi kräver:

Fler billiga hyresrätter

Ett förstärkt bostadsbidrag

En bättre reglerad andrahandsmarknad

Bostadspolitiskt program

Vårt bostadspolitiska program är grunden för all vår politik – alltså vad vi tycker i olika frågor och vad vi vill. Det är förbundets medlemmar som beslutat om vad som ska ingå. Ladda ner hela programmet via länken nedan.

Mänsklig rättighet

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige står bakom. Vi delar lagstiftningens ställningstagande och anser att bostaden är en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta, studera, rösta i val och vara en del av samhället. En bostad är inte bara ett tak över huvudet, utan även ett hem som utgör en del av grannskapet, staden och samhället i stort.

Politiken har ett ansvar

Bostaden är ingen produkt som människor kan välja bort, och bostaden har dessutom en lång levnadstid i samhället. Därför anser vi att bostaden inte är vilken handelsvara som helst. Bostaden är snarare ett verktyg eller ett föremål för att skapa socialt hållbara samhällen och hållbara ekonomier. Politiken och staten måste därför vara med och styra utvecklingen på bostadsmarknaden, och därmed är en marknadisering av bostaden som försvårar för politiken att styra utvecklingen inte rätt väg att gå.

Bostadsbristen är ett demokratiproblem

Vidare anser vi att den rådande bostadsbristen är ett demokratiskt problem som leder till minskad tillväxt och hämmad utveckling för kommun, region och land. Företag har svårt att anställa, universitetsstäder mister studenter och tillfälliga boenden leder till att fler skriver sig på adresser där de inte bor, vilket kan ge konsekvenser för valdeltagande och möjlighet att söka vård. 

Ungas perspektiv behövs

Trots ovanstående saknas i dagsläget ungas perspektiv i politiska beslut som direkt eller indirekt rör bostadsmarknaden och byggbranschen. Vi vill därför att unga ska inkluderas mer i politiken, men även i hela byggprocessen.

Våra ideologiska
ställningstaganden

Bostad = MR

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige står bakom. Vi delar lagstiftningens ställningstagande och anser att bostaden är en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta, studera, rösta i val och vara en del av samhället. En bostad är inte bara ett tak över huvudet, utan även ett hem som utgör en del av grannskapet, staden och samhället i stort.

Politiken har ett ansvar

Bostaden är ingen produkt som människor kan välja bort. Därmed är en bostad inte vilken handelsvara som helst, snarare ett verktyg för att skapa socialt hållbara samhällen och ekonomier. Därför måste politiken och staten måste vara med och styra utvecklingen på bostadsmarknaden, och då är en marknadisering av bostaden fel väg att gå.

Bostadsbristen är ett
problem för demokratin

Den rådande bostadsbristen är ett demokratiskt problem som leder till minskad tillväxt och hämmad utveckling för kommun, region och land. Företag har svårt att anställa, universitetsstäder mister studenter och tillfälliga boenden leder till att fler skriver sig på adresser där de inte bor, vilket kan ge konsekvenser för valdeltagande och möjlighet att söka vård. 

Ungas perspektiv behövs

Trots ovanstående saknas i dagsläget ungas perspektiv i politiska beslut som direkt eller indirekt rör bostadsmarknaden och byggbranschen. Vi vill därför att unga ska inkluderas mer i politiken, men även i hela byggprocessen.

Fler hyresrätter som unga har råd med

Det behöver byggas mer, framförallt bostäder som unga har råd med. Vi tror att vi når dit genom att effektivisera markanvisningar och byggprocesser, öka allmännyttans bestånd och att kommunerna tar ett aktivare bostadsförsörjningsansvar.

En tryggare hyresmarknad

Hyreskostnaden för en bra bostad är något som oroar många unga. Vi vill värna om dagens system med förhandlade hyror för att värna låga hyror som inte riskerar att chockhöjas. Förslag om marknadshyror går i motsatt riktning och riskerar stänga ute fler unga från att få en fast bostad. Det krävs även åtgärder på andrahandsmarknaden för att öka tryggheten och hindra att överhyror tas ut.

Underlätta ungas inträde på bostadsmarknaden

Det måste bli lättare för unga med stabil inkomst att köpa sin första bostad. En bostadsrätt innebär oftast en lägre månadskostnad jämfört med att hyra på andrahandsmarknaden samt är tryggare och mer långsiktigt. Unga måste få mer förmånliga villkor för att möjliggöra inträde på bostadsmarknaden för fler.

Ett ekologiskt hållbart samhälle

Vi befinner oss i en klimatkris och byggindustrin och fastighetsbranschen ansvarar för en stor del av Sveriges utsläpp. Samhälls- och bostadsbyggande måste i högre grad planeras med en hållbar livsstil i åtanke. P-normen behöver fasas ut och ersättas med mer hållbara färdmedel som kollektivtrafik, delningstjänster och cyklism. Tätare städer och stopp för lyxrenoveringar av hyresrätter krävs för minskat klimatavtryck.

Lägesanalys

Bostadsbristen drabbar unga extra hårt

Unga saknar ofta förutsättningar för att få en bostad

Vanligt att unga bor i andrahand

Politiken har lämnat över ansvaret till marknaden

Hård konkurrens om bostäder