Den stora byggkrisen

Tre åtgärder för ett ökat
bostadsbyggande över partigränserna

I debatten om lösningar på byggkraschen har få förslag funnit stöd inom både politiken och bland branschens intresseorganisationer. Vi föreslår därför tre åtgärder som vi bedömer kan samla stöd över partigränserna, men även inom branschen.

Sammanfattning

Idag befinner sig både bostadsmarknaden och byggbranschen i Sverige i en krisartad situation. 80 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner med bostadsbrist, vilket särskilt drabbar unga vuxna, samtidigt som bostadsbyggandet 2023 redan har halverats jämfört med föregående år och riskerar att minska ännu mer.

Politiken och bostadsmarknadens intresseorganisationer jobbar aktivt med att komma fram med lösningar på byggkrisen, men inte sällan står lösningarna långt ifrån varandra och debatten stannar upp. Därför föreslår jagvillhabostad.nu tre åtgärder som vi bedömer kan underlätta byggandet av nya bostäder och finna brett stöd bland partier och intresseorganisationer.

Vi föreslår:

En sänkning av momsen på byggandet av nya bostäder för att göra kostnaderna lägre och underlätta fler projekt

Att direktiven till den statligt ägda banken SBAB eller statligt ägda riskkapitalbolaget Almi Företagspartner ändras så att finansieringen av nya bostadsprojekt främjas genom pressade låneräntor

En höjning av schablonsgränsen i de statliga kreditgarantierna för att underlätta finansiering av nya bostadsprojekt

Förslagen syftar till att politiken ska bidra till att öka bostadsbyggandet och möta bostadsbristen i Sverige. De problem som sätter käppar i hjulet för bostadsbyggandet är till största del ekonomiska och därför behövs effektiva åtgärder som underlättar på kostnadssidan, vilket de tre förslagen gör.

För att få en bild av vilken effekt våra förslag skulle få på bostadsbyggandet har vi också frågat ett antal stora och små byggföretag om hur de tror att förslagen skulle påverka deras möjlighet att bygga fler bostäder.

Slutsatser