Etnisk diskriminering på bostadsmarknaden – en forskningsöversikt

Åsa Bråmå på Uppsala Universitet har sammanställt en översikt om forskningsläget kring etnisk diskriminering på bostadsmarknaden, med både svensk och internationell forskning redovisad.

Bråmå skriver i abstracten:

“Rapporten omfattar, förutom en redovisning av forskningsläget i Sverige, framför allt forskning från den engelskspråkiga världen, särskilt USA och Storbritannien. Det har delvis att göra med den engelskspråkiga forskningens tillgänglighet för en internationell läsekrets, men det är också min uppfattning att dessa länder är de som har kommit längst när det gäller forskning om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden. Båda länderna har en lång tradition av att studera fenomenet, om än utifrån relativt olika metodologiska utgångspunkter. Vidare fokuserar rapporten på forskning som rör diskriminering på etnisk eller rasmässig grund. Forskning om övriga diskrimineringsgrunder tas inte upp, även om vissa forskningsresultatindirekt berör även dessa aspekter.”

Källa: Uppsala Universitet