Regeringen kompetenssatsar kring PBL

Regeringen har anslagit 10 miljoner kronor för att göra en kompetenssatsning i kommuner och länsstyrelser runt om i landet om de nya plan- och byggreglerna. Tanken är att det ska leda till en snabbare, mer korrekt och effektivare tillämpning av lagen. Boverket och länsstyrelserna ska genomföra utbildningsinsatserna.

I pressmeddelandet uttalar sig Andreas Carlgren:

“- Vi behöver få fullt genomslag för de regelförenklingar och förtydliganden som nu genomförs. En snabbare och korrektare tillämpning av lagen gagnar företagandet på bostadsmarknaden och hela bygg- och fastighetssektorn, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringens reformarbete av plan- och bygglagstiftningen kommer att fortsätta. Bland annat har föreslagits en kortare och mer samordnad instansordning, liksom flera regelförenklingar. Många av dessa ändringar tar sitt ursprung i PBL-kommitténs förslag. PBL-kommittén konstaterade bland annat att många problem i första hand beror på brister i tillämpningen av lagen och inte på lagen i sig.”