Joakim Larsson (M) vill sänka p-normen för studentbostäder

Joakim Larsson (M), bostadsbolagsborgarråd i Stockholm, vill göra det lättare för studenter i Stockholm att få tag i en bostad. Receptet är sänkt p-norm för studentbostäder. Jagvillhabostad.nu gillar att borgarrådet lyssnat på vår argumentation – men undrar varför inte Larsson inkluderar alla smålägenheter i sitt förslag?

Varje kommun har enligt Plan- och bygglagen mojlighet att bestämma en kommunal parkeringsnorm, som anger hur många parkeringsplatser som måste skapas för varje ny lägenhet som byggs. I praktiken bygger i stort sett ingen fler platser än minimikravet, eftersom det innebar ökade kostnader och hindrar att marken används till något mer lönsamt.

En hög parkeringsnorm resulterar i att nya bostäder blir dyrare och att färre bostäder därmed riskerar att byggas. Att bygga parkeringar i marknivå är mycket billigare än att bygga parkeringshus eller parkeringsgarage, där varje plats kan kosta upp till 400 000 kronor. Men markparkeringar tar mycket plats – upp till tjugofem kvadratmeter, om man räknar med utrymme för att svänga in på p-platsen – och mark är dyrt i storstadsregionerna. Dessutom leder parkeringsplatser i markniva till en glesare stad med längre avstånd, vilket i sig ofta innebär mer biltrafik.

En sänkning av parkeringsnormen kan få många positiva effekter. Det blir lättare att bygga bostäder med rimliga hyror. Personer utan bil slipper betala för att deras grannar som har bil ska kunna parkera. Biltrafiken kan på sikt antas minska om det finns färre parkeringsplatser, vilket minskar miljöbelastningen och ger bättre luftkvalitet och mindre buller. Efterfrågan på kollektivtrafik och trycket på förbättring och utbyggnad av kollektiva färdmedel ökar.

Stockholm, Göteborg och Malmö har alla höga parkeringsnormer – runt en parkeringsplats per lägenhet. Höga p-normer fördyrar och hämmar bostadsbyggandet, stämmer dåligt överens med faktiskt bilinnehav och resvanor (särskilt när det gäller mindre lägenheter och hyresrätter) och rimmar illa med miljömål och visioner om förtätning.

“Vi måste underlätta byggandet av billiga bostäder, men p-normen sätter stopp” säger Larsson till DN. Jagvillhabostad.nu är helt eniga – men tycker att alla mindre lägenheter bör omfattas av de sänkta kraven på p-platser. Bostadsbristen bland unga är ett av de största samhällsproblemen – och alla unga studerar inte!