Mer inflytande till unga?!

Miljöpartiet vill låta unga både rösta och vara valbara i kommunpolitiken. De menar att unga inte har tillräckligt inflytande idag. jagvillhabostad.nu håller med om att ungas inflytande behöver stärkas – med eller utan rösträtt. Om unga hade haft inflytande över bostadspolitiken så hade eventuellt den bostadsbrist som idag drabbar unga inte existerat.

Miljöpartiet i Stockholm lämnade nyligen in en motion om att unga från och med 16 års ålder ska vara valbara och få rösta i det kommunala valet i Stockholm.

Så här skriver Miljöpartiet i Stockholm bland annat till stöd för sin motion:
“Samtidigt ansåg 71 procent av barnen i samma undersökning att de har små möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Även Ungdomsstyrelsens siffror vittnar om ungas begränsade möjligheter att göra sin röst hörd. Myndigheten uppger att endast 13 procent av de unga anser att de har stort eller ganska stort inflytande över politiska beslut (ungdomsstyrelsen). ”

Miljöpartiets vilja göra något åt unga människors bristande påverkansmöjligheter verkar dessutom inte vara en isolerad företeelse. Varje år motionerar enskilda ledamöter från olika partier i riksdagen för att sänka rösträttsåldern. I Svenska kyrkan är rösträttsåldern 16 år. Rädda barnens undomsförbund diskuterar möjligheten för rösträtt från 16 år i rapporten Demokrati för unga – bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Ungdomsstyrelsen diskuterar bristande inflytande för unga i Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. De kallar oss unga – Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie. Ungdomsstyrelsens rapport påverkade utformningen av proposition Makt att bestämma – rätt till välfärd, förslag till en ny ungdomspolitik i Sverige Prop. 2004/05:02:1 om ökat inflytande för unga. Som uppföljning på denna finns en C-uppsats från Mitthögskolan “Bara för att man är ungdom, så betyder det inte att man har fel” som följer upp ungas inflytande. Författarna kommer fram till att unga ofta inte har det inflytande som unga har rätt till, förutom i skolan. Kort sammanfattat, det kan vara värt att titta på ungas möjligheter att påverka.

jagvillhabostad.nu har inga åsikter om ungas rösträttsålder. Däremot har jagvillhabostad.nu åsikter om ungas möjlighet att påverka I samhället. Vi vill se unga mer involverade i utvecklingen av bostaden, staden och rummet för unga. Vi tror att det ger bättre underlag för beslut om frågor som rör unga. För frågor rör unga idag, unga är inte bara framtiden, de är här nu också.

Om unga ska få ta plats i stadshusen runt om i vårt avlånga land eller om ungas inflytande kan försäkras på något annat sätt, det är en fråga värd att fundera över.

– Vi hoppas motionen kan vara ett starktskott till att prata om hur unga får vara med i besluten. Vi ser att ungas åsikter och behov inte varit drivande i bostadspolitiken och det är en anledning till att unga idag inte har någonstans att bo, säger Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare på jagvillhabostad.nu.