Fler holkar till unga?!

Boverkets vision 2025 – vi tar tag i samhällsplaneringen för att motverka klimathotet. Visionen ska vara levande och uppdateras. Varning utfärdas för prognoser. Efterlyses: mer investeringar i framtiden, mer sociala frågor, integrerat arbete och en riskanalys. Där efterlyser jagvillhabostad.nu även en riskanalys för bostadsbristen för unga. 


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Inspirerande bilder som planeringsverktyg
En stolt generaldirektör för boverket Janna Valik hälsar välkommen, bostadsminister Stefan Attefall framför en hälsning om vikten av visionen. Martin Storm från boverket guidar genom visionen och bilderna för 2025 presenteras av projektledarna för Vision 2025. Det är både en gedigen presentation och ett gediget arbete som ligger bakom arbetet med visionen.

Fler bor i stan och vi går mer
År 2025 kommer vi att ha bemött en del av klimatutmaningen och omvandlingen av stadsrummet. Det gör att fler bor i staden, att cykel och gång är ett naturlig sätt att transportera sig i staden. Flytten till staden ger förtätning och mer varierad stad. Vi använder även mer spårtrafik både i staden, mellan större och mindre städer och ner till Europa. Sverige kommer ha två storstadsregioner; Mälardalen och Öresundsregionen. När städerna blir norm driver det även på en utveckling av närliggande småstäder. Den omkringliggande naturen används till rekreation och vi skyddar t ex dricksvattnet. Lokalproducerad mat kommer också att bli en hit 2025.


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Byggs på fakta men tas med en nypa salt
Efter presentationen av visionen höll Joakim Palme, statsvetare och tidigare chef för Institutet för framtidsstudier, en analys över visionen och över hur man bör hantera denna typ av framtidsanalyser. Palme säger att det är viktigt att komma ihåg den demokratiska förankringen och behovet av att uppdatera en vision med tiden. Han påminner även att inte glömma att göra riskanalyser och föra in hur dessa risker pareras i visioner och liknande framtidsanalyser.

Vision 2025, version 2.0?
Boverket är tydliga med att visionen ska vara ett levande dokument och uppdateras efter behov. Palmes förslag till uppdatering var då att i högre grad ta med social frågor och integrera hantering av samhällsfrågor inom samhällsplaneringen.

Riskfaktorn Bostadsbrist
Hanna Mörck från jagvillhabostad.nu ställde frågan till Joakim Palme om vad han har för reflektioner över den riskfaktor som bostadsbristen utgör. Han svarade då att det krävs massiva investeringar, inte bara i utbildningssystemet utan även i bostäder i de regioner dit unga flyttar. Det är även viktigt att investera i unga då de utgör den framtida skattebasen som kommer att behövas när en stor del av befolkningen samtidigt blir äldre.

Fler holkar ger fler fåglar
Palme berättar även att vid Institutet för framtidsstudier används en analysmetod – holkteorin – där man konstaterar att det blir fler fåglar om man sätter upp fler fågelholkar. Tillämpat på investeringar i ungas boende ger det att om inte fler holkar sätts upp för unga så kommer det på sikt att påverka familjebildningen.

Att ta fram en vision har varit ett regeringsuppdrag som pågått under två år. Resultatet presenterades idag från Nasdaq OMX i Frihamnen i Stockholm.

Läs mer om Vision 2025 här >>
Webbsändningen från presentationen går att se här >>