Ny lag om åldersdiskriminering

Ny lag om åldersdiskriminering träder i kraft vid årsskiftet. Förbud mot diskriminering i boendet. Det går ändå att bygga särskilt för unga med en undantagsregel. I Enköping sätter nu ett byggprojekt igång för unga.

Bostäder för unga kommer att byggas i Enköpings gamla folkets hus, skriver Enköpings-Posten 2012-12-18. Osäkerhet har rådit om vad som gäller i diskrimineringslagen där nya regler klubbades i riksdagen den 7 november 2o12 och träder i kraft redan efter nyår, den 1 januari 2013.

Många känner sig åldersdiskriminerade
Utredningen som ligger till grund för lagförslaget indikerar att ålder samman med kön är de faktorer där flest uppfattar sig diskriminerade. Detta, liksom att förbud mot åldersdiskriminering fastslagits vara en allmän princip i EU-rätten, samt ingår i EU:s rättighetskatalog, gör det angeläget att anta regler om åldersdiskriminering.

Undantag för vissa syften
Däremot finns i lagen en möjlighet att göra undantag från åldersdiskriminering. Däribland när en särbehandling har ett berättigat syfte och att medlen som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Detta går då att tolka som att medlet åldersdiskriminering, så som att bygga bostäder för unga eller till äldre, får användas om det finns ett behov av att särbehandla dessa grupper.

jagvillhabostad.nu vill bygga mer för unga
Att det går att bygga med en inriktning för unga menar jagvillhabostad.nu att är bra idag då vi har en generell bostadsbrist. Det finns även en ytterligare brist på små bostäder som passar ungas efterfrågan. Unga saknar ofta kontakter och referenser, sparade medel och säkra inkomster. Därför behöver den som bygger för unga tänka till innan så att utformningen av bostaden och villkoren för bostaden gör att unga kan efterfråga den.

Generella bostäder bättre än kategoribostäder
Vid uthyrning går det även att öronmärka bostäder åt unga för att unga ska ha en chans att hävda sig i bostadskön. Det kan vara ett bra verktyg för att inte utestänga unga helt från hyresbostadsmarknaden. Däremot är det inte önskvärt att ha en åldersgräns för utflyttning. Det gör boendet osäkert och skapar kategoribostäder som minskar blandningen av boendet i staden.

I diskrimineringslagen ser det ut så här gällande inom området bostad;
12 b §/Träder i kraft I:2013-01-01/ Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med ålder
1. hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder,
2. gäller inte tillhandahållande av försäkringstjänster,
3. hindrar inte tillämpning av nedre åldersgränser för tillträde till serveringsställen för yrkesmässigt bedriven servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för vilka näringsidkaren har serveringstillstånd, och
4. hindrar inte heller annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Läs mer om den nya lagen här >>