Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren, Hyresgästföreningen.

Bostadsbyggandet kommer att halveras i år jämfört med 2021, enligt Boverket. Tillsammans med snabbt stigande priser slår det hårt mot unga vuxna som redan idag har svårt att skaffa bostad. Trots det saknas åtgärder för att möta bostadskrisen i regeringens förslag till vårändringsbudget.

Vi kräver att regeringen agerar för att bostadsmarknaden inte ska kollapsa.

Boverket rapporterade i höstas om ett förväntat ras i bostadsbyggandet. Antalet påbörjade bostäder uppskattades minska från 71 500 år 2021 till 33 000 i år. Det är en alarmerande utveckling när det enligt Boverket behöver byggas nästan dubbelt så många bostäder, 64 000, årligen fram till 2030 för att möta det behov som kommer att finnas.

I kombination med kraftigt stigande levnadsomkostnader för boende, mat och el ger det en dyster bild för framtiden. I praktiken innebär det att dagens bostadskris, där bristen på bostäder är omfattande, växer och att grupper som idag har det tufft på bostadsmarknaden får än svårare att hitta en bostad.

En av de utsatta grupperna är unga vuxna som redan har svårt att konkurrera på en bostadsmarknad som kräver att man har stått enormt länge i bostadskö, har stort eget kapital eller rätt kontakter.

Vi unga har länge vittnat om att vi alltför ofta tvingas leva med osäkra kontrakt, stå ut med ockerhyror och kränkningar på andrahandsmarknaden, bo kvar hemma ofrivilligt, flytta ohållbart ofta, ge upp drömmar om att flytta till studier eller jobb och ha allt för små marginaler när boendekostnaderna äter upp merparten av pengarna på våra konton.

Redan innan dagens höga inflation slog till levde än var tredje ung på mindre än 6 000 kronor i månaden efter att boendet är betalt. Siffran kommer från Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende 2021.

Att ha så lite pengar kvar efter att boendet är betalt blir allt vanligare när levnadsomkostnaderna som nu ökar kraftigt och Sverige går in i en lågkonjunktur.

Att regeringen inte tar upp den alarmerande bostadskrisen i sin vårbudget visar hur nedprioriterad bostadsfrågan är – trots att bostaden utgör en grundtrygghet i människors liv.

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag. De politiker som styr Sverige har alltså ett lagstadgat ansvar att se till att landets medborgare har någonstans att bo. Det är plågsamt uppenbart att regeringen inte tar det på allvar. Istället för att stötta bostadsmarknaden ekonomiskt och dela de finansiella riskerna vid byggande, något som är det enda sättet att hejda denna närstående kollaps på bostadsmarknaden, vill regeringen försämra standarden och tillgängligheten när det gäller studentbostäder.

Idag är det fastighetsbolagen, bankerna och hushållen som står för de finansiella musklerna och risktagandet på bostadsmarknaden efter att den statliga bostadspolitiken avskaffades på 1990-talet, då de statliga subventionerna som fanns tidigare försvann och bostadsdepartementet lades ner.

Det innebär att när samhällsekonomin går dåligt, som idag, är det inte längre lönsamt att bygga bostäder.

Nu har staten möjlighet – och skyldighet – att kliva in och ta sin del av de ekonomiska risker som bostadsbyggande medför.

Det kan förslagsvis göras genom förmånliga bygglån kopplat till krav på lägre hyror, där staten alltså ger betydligt billigare lån än marknaden och säkerställer att fastighetsbolagen kan investera i nya bostäder. Lånen betalas sedan tillbaka över en längre tidsperiod. Resultatet blir fler bostäder och ingen kostnad för staten. Alltså win win för alla.

Det är ett kostsamt spel med unga vuxnas livsvillkor och framtidsutsikter när bostadspolitiken lämnas utan ekonomiska satsningar under en pågående bostadskris. Kostnaderna riskerar dessutom att bli långt mycket högre i framtiden när sociala problem följer i kölvattnet av ungas dåliga förutsättningar idag för att få tag på en bostad.

Visa oss unga att vi är så viktiga som det sägs – satsa på att vi ska kunna bo tryggt så att vi kan skapa en framtid.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande för jagvillhabostad.nu
Ola Palmgren
Talesperson för Hyresgästföreningen när det gäller ungas boende

Artikeln publicerades i Sydsvenskan 2023-04-23 och finns här.