En hel stad – ny rapport från Boverket

Boverket har kommit med en ny rapport, “En hel stad – Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet”. Syftet med rapporten r att belysa och följa det arbete som idag sker på olika håll i landet, framför allt det som handlar om boende.

Boverket börjar med att reda ut begreppen segregation och integration, som de inte ser som varandras motsats. Boendesegregation handlar om att olika befolkningsgrupper bor fysiskt åtskilda från varandra. Integration har inte samma rumsliga koppling, utan rör samhällets tillstånd och hur olika grupper av människor förhåller sig till detta samhälle.

För rapporten har Boverket gjort egna kommunbesök och erfarenheterna från detta visar att arbetet med integration och segregation måste vara långsiktigt, ha ett helhetsperspektiv och gärna bedrivas genom samverkan. Att de boende medverkar är A och O, och i det sammanhanget har bostadsföretagen en betydande roll.

Man menar också från Boverket att arbete för att öka människors lika möjligheter på bostadsmarknaden behöver stimuleras. Riktlinjer för uthyrningspolicys och obligatorisk bostadsförmedling kan då vara viktiga instrument. De anser att det är viktigt att lyfta upp diskriminering som viktigt att motarbeta – både den strukturella och den direkta.

Jagvillhabostad.nu kommer med stort intresse ta del av rapporten och hoppas ni gör det samma.