Unga har det sämre, äldre bättre

På DN debatt skriver ett stort antal forskare dels om att levnadsstandarden försämras för unga, medan äldre får det allt bättre och dels att folkhälsan följer samma mönster. I en ny stor undersökning från Statisktiska Centralbyrån ser man en förskjutning i inkomster och levnadsstandard uppåt i åldrarna.

Pensionärernas materiella levnadsstandard har förbättrats rejält under de senaste 25 åren. Då ser man också en stagnation eller till och med standardsänkning bland personer under 40 år. Också småhusboendet har ökat kraftigt bland de äldre och minskat lika mycket bland de yngre, medan trångboddheten har samtidigt minskat mest bland de äldre.

Det har tidigare funnits ett informellt generationskontrakt som ligger till grund för välfärdsförsörjningen under olika livsfaser, som garanterar att våra barn och ungdomar får ett gott liv, att barnfamiljer får stöd och att pensionärer får en bra ålderdom. Umeå universitet och SCB publicerar nu en forskningsrapport om Äldres levnadsförhållanden 1980-2003 Arbetslöshet och undersysselsättning bland äldre följer konjunkturutvecklingen under 90-talet medan arbetslöshetsbördan var avsevärt lägre än hos ungdomar under 30 år och invandrare.

Pensionärerna som kollektiv har fått betydande ökningar av de disponibla inkomsterna under de senaste 20 åren medan man i den yngsta generationen, under 40 år, har en inkomstutvecklingen som är betydligt svagare.

Forskarna ser en förskjutning och omfördelning av inkomster och levnadsstandard uppåt i åldrarna. Generationskontraktet utvecklades alltså i gynnsam riktning för pensionärerna.

Man frågar sig om hur framtiden kommer bli, med fattiga unga och rika äldre. Detta är något som vi också frågat oss i Vitboken som vi gav ut i somras.

Källa: Dagens Nyheter 31/10-06