Motioner om bostäder

Allmänna motionstiden är ute för i år och det finns ett antal intressanta motioner om bostäder, bland annat en som föreslår stöd till ungas boende och kommunala bostadsförmedlingar.

Magdalena Streijfert (s) med flera skriver om hur kommunerna organiserar kösystemen för bostadssökande och att detta varierar kraftigt.

“Vi tror att någon form av bostadsförmedling, som omfattar alla bostadsföretag, även de privata, behövs för att skapa rättvisa villkor i förmedlingen av lägenheter. Utan en gemensam förmedling uppstår egna köer och “gräddfiler” för vissa grupper. Genom att skapa ett öppet och offentligt kösystem kan vi medverka till att effektivisera förmedlingen till just de grupper som idag står utanför bostadsmarknaden.”

Den motionen som heter Bostadspolitik för välfärd skriver också om bostadsbyggande och hyresgarantier.

Maria Wetterstrand (mp) med flera skriver om en grön bostadspolitik. man föreslår bland annat att regeringen lägger fram förslag till åtgärder som stimulerar nya upplåtelseformer för kollektivhus och kooperativa hyresrätter.

Även allmännyttans roll finns med i en motion. Lars Ohly (v) med flera skriver om vikten av att bygga bostäder för de svagaste grupperna, samt en annan motion om allas rätt till en bostad.

Gustav Blix (m) skriver om reglerna för byggande och likaså Eva Johnsson (kd). Marietta de Pourbaix-Lundin (m) tar upp frågan om ägarlägenheter och Barbro Westerholm (fp) diskuterar åtgärder för buller vid bostadsbyggande. Totalt är det 51 motioner som på ett eller annat sätt rör bostäder i de inkomna motionerna.

Källa: Källa www.riksdagen.se 1/11-06