Förvärvsgarantier kommer den 1 mars

I regeringens budgetproposition föreslås att så kallade förvärvsgarantier, det vill säga statliga stöd till förstagångsköpare av bostäder, ska införas den 1 mars 2008. Dessutom ska man inrätta en internetportal med information om boende, byggande och inomhusmiljö.

Från pressmeddelandet:

“Från den 1 mars 2008 kommer det att bli möjligt för de hushåll som för första gången köper en bostad att få statliga kreditgarantier. Syftet med kreditgarantierna är att öka möjligheten för hushåll som idag har svårt att få bostadslån t.ex. när hushållet saknar tillräcklig kredithistorik eller har svag ställning på arbetsmarknaden. Garantin som ställs ut avser hushållets räntebetalningar upp till ett värde av 100 000 kronor under högst tio år. Om garantin träder i kraft blir hushållet terbetalningsskyldigt. Om en garanti utfärdas tar staten ut en garantiavgift enligt garantimodellen.”

Internetportalens utformning och innehåll är inte bestämt än, och en utredning om den ska utföras på uppdrag av regeringen, skriver man. Men den ska lämna “samlad information till enskilda hushåll om bostads- och boenderelaterade frågor”.

I budgetpropositionens utgiftsområde 18: “Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik” kan man också läsa att regeringen anser att det behöver byggas fler bostäder än vad som framkommit i Boverkets behovsanalys för bostadsbyggandet.

jagvillhabostad.nu tycker att det är bra att regeringen äntligen har tagit tag i frågan om en samlad och förbättrad information för bostadssökande, och vill poängtera hur viktigt det är att man tar fram innehållet för den i samråd med unga bostadssökande och andra som kommer använda portalen. Så hör av er, vi har en massa konstruktiva förslag!