40 procents minskning av bostadsbyggandet i Skåne

I Malmö minskade bostadsbyggandet med 49 procent jämfört med 2006, i Stor-Malmö med 45 procent. Framförallt är det byggandet av flerbostadshus som minskat (i Malmö med 62 procent).

Länsstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande:

“Statistiska Centralbyrån, som tagit fram statistiken, pekar på de borttagna subventionerna till hyreshus som den främsta orsaken. Subventionerna – i form av ränteavdrag – finns kvar till bostadsrätt och äganderätt, och har därför inte påverkat småhusbyggandet så mycket.

För Skåne är minskningen i byggandet betänklig. Alla prognoser talar för en fortsatt befolkningsökning. Ett för lågt bostadsbyggande leder till en bristsituation, som särskilt slår mot nya hushåll och hushåll som av ena eller andra skälet behöver byta bostad. Ett för lågt bostadsbyggande slår också mot tillväxten i regionen, det blir svårare för företag och andra verksamheter att rekrytera den personal som behövs.

På Sjaelland är situationen komplicerad. Bostadsbyggandet har gått ner ännu kraftigare än i Skåne. Samtidigt tycks det under några år ha byggts bostadstyper som lett till en stor ökning av obebodda bostäder. Det har i hög grad byggts s.k. ägarlägenheter till ett högt pris. De har blivit svåra att sälja och också svåra att hyra ut p.g.a. sin prisnivå.”

Källa: pressmeddelande Länsstyrelsen Skåne län 19/2-08