Länstyrelsens bostadsmarknadsenkät i Västra Götalands län 2008

I Västra Götalands läns bostadsmarknadsenkät uppger 31 av länets 49 kommuner att man har brist på bostäder, 15 uppger att det råder balans och 3 att det finns ett överskott på bostadsmarknaden. I Göteborgsregionen svarar alla kommuner utom en att det råder brist. Här uppges också i första hand brist på hyreslägenheter, det finns i Göteborgs kommun ingen brist på bostadsrätter i någon storlek.

Bostadsbristen beskrivs i Göteborgsregionen vara värst för ungdomar, barnfamiljer och medelålders/äldre som vill flytta till mindre. Här bedömer också fem av 12 kommuner att mer än 100 hyresbostäder behöver byggas inom det närmsta året. Under 2008 och 2009 förväntas det enligt enkäten påbörjas 8728 nyproduktioner av bostäder i Göteborgsregionen och av de 12 kommunerna bedömer 11 att det kommer att behövas fler än så. De hinder som står i vägen för bostadsbyggandet uppges framförallt vara brist på mark i attraktiva lägen, en bristande planberedskap, många överklagande av detaljplaner och höga produktionskostnader. I Fyrbodal-, Sjuhärad- och Skaraborgsregionerna är det framförallt de höga produktionskostnaderna som uppges som hinder.

Av totalt 4167 förväntat påbörjade bostader under 2008 i Göteborgsregionen kommer 1878 att bli bostadsrätter, 1100 hyresrätter varav 731 är allmännytta, 55 bli kooperativa hyresrätter och 1134 egnahem. Under 2009 planeras nyproduktionen blir större: totalt 5778 bostäder varav 2613 bostadsrätter och 1596 hyresrätter.

I Göteborgsregionen såldes 306 stycken allmännyttiga bostäder under 2007, varav 180 i Göteborgs Stad. Under 2008/2009 förväntas ca 170 lägenheter säljas i Göteborgs Stad, 145 i Mölndal och 34 i Alingsås.  Övriga 9 kommuner uppger att det inte är aktuellt med försäljning under 2008/2009.

Alla kommuner i Göteborgsregionen, utom Alingsås, uppger att man har brist på bostäder för unga. De flesta anger allmän bostadsbrist som orsak till svårigheter för ungdomar på bostadsmarknaden. Nästan inga kommuner i Göteborgsregionen och i hela västra Götalands län uppger i enkäten att man har satt in någon särskild insats för att förändra läget. Göteborgs kommun anger nybyggnation av ungdomsbostäder och ”dela lägenhet” som insats. Mölndal kommun förklarar att de genom förtätning och ett större antal mindre lägenheter stimulerar flyttkedjor. Jagvillhabostad.nu ifrågasätter huruvida flyttkedjor verkligen skapar lediga bostäder för den som är ny på bostadsmarknaden. Frågan om bostadsförsörjning för ungdomar anges i enkäten vara särskilt aktuell för enbart 4 av 12 kommuner. 2 kommuner anser förhållandena i socialt utsatta områden vara en aktuell fråga och här uppger en mycket låg andel anger att de har någon insats på gång.

Under rubriken ”Boende och samhällsplanering” kan man utläsa att det i Göteborgs kommun inte antagits några riktlinjer för bostadsförsörjning och att man inte arbetar genom något bostadsförsörjningsprogram. Istället uppges det att man ”arbetar på annat sätt”. Lilla edets kommun har enligt enkäten inte påbörjat något sätt att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna över huvud taget. Partille, Stenungsund, Mölndal, Kungälv och Alingsås har alla relativt ny antagna riktlinjer och använder sig av bostadsförsörjningsprogram.  8 av de 12 Göteborgskommunerna medverkar i Göteborgsregionens bostadsnätverk och har haft samråd med andra kommuner under 2007. Hit räknas inte Göteborgs Stad.

Fem av Göteborgsregionens kommuner uppger att man inte har någon bostadsförmedling för allmänheten, en av dessa är Göteborgs Stad.  I två kommuner finns det en privat förmedling, i två finns det en kommunal och fem kommuner anger att allmännyttan har en egen kö. Jagvillhabostad.nu tycker att de bostäder som finns ska förmedlas på ett rättvist sätt där olika grupper inte diskrimineras. Att förmedla hyresrätter baserat på registreringstid är ett enkelt sätt att se till att detta blir verklighet.      

Källa: “Bostadsmarknadsenkäten Västra Götalands län 2008”