Förstudie: Medborgardialog

Med medel från Allmänna Arvsfonden genomför jagvillhabostad.nu under 2010 en förstudie som syftar till att förbättra förutsättningarna för ungas ökade inflytande och engagemang i stadsbyggnadsprocesser. Tillsammans med unga, politiker, tjänstemän och bostadsbolag vill vi komma fram till nya metoder som gynnar ungas deltagande och inflytande.

Utgångspunkten för förstudien är att unga vill påverka men inte i särskilt stor utsträckning deltar i exempelvis samrådsmöten eller andra stadsbyggnadsprocesser. Våra frågeställningar handlar om vad som krävs för att unga ska kunna och vilja delta, och vad som krävs för att deras deltagande ska kunna tas tillvara som den kunskaps- och kompetensresurs de är.

Vi har valt att fokusera studien till två specifika bostadsområden i Malmö och Stockholm. I Malmö är området Holma i Hyllie föremål för studien och i Stockholm tittar vi närmare på Alby i Botkyrka. Gemensamt för dessa områden är att de står inför stora förändringar i form av renoveringar, nybyggnationer eller upprustningar. Båda bostadsområdena är uppförda på 60- och 70-talet och tillhör det som brukar kallas miljonprogrammet.

Förstudien genomförs genom bland annat samtal med referensgrupper. I vardera område träffas nu under hösten en grupp unga regelbundet för att tillsammans diskutera förutsättningar och hinder för sitt eget deltagande i förändringsprocesser som t.ex. renoveringar och ombyggnationer av bostäder. Genom att lyfta deltagarnas erfarenheter, idéer och åsikter ska grupperna tillsammans reflektera över dagens och morgondagens metoder för ungas inflytande och deltagande i stadsbyggnadsprocesser. Målet är att komma fram till konkreta förslag på hur ungas delaktighet kan öka. Det kan handla om nya kanaler för utlysning av redan förekommande medborgardialogsformer, nya eller förändrade mötesmetoder, nya mötesplatser eller helt nya verktyg för dialog. Parallellt med mötena förs en nära dialog med berörda kommuner och bostadsbolag där de idéer som kommer fram ur gruppmötena kan bollas och så småningom bli användbara i en framtida förbättrad dialog mellan unga å ena sidan och bostadsbolag och kommuner å andra sidan.

Studien, som går i linje med många kommuners och bostadsbolags visioner om en förbättrad dialog med unga, har välkomnats med öppna armar och har i dagsläget flera dialogpartners knutna till sig. Malmö Stad, Riksbyggen Byggregion Syd, Hyllie Stadsdelsförvaltning, Botkyrka Kommun och Botkyrkabyggen, är några av dessa.

Projektledare för förstudien är Tove Sandström. Läs hennes presentation av sig själv här! Har du frågor, synpunkter eller förslag, hör av dig på tove.sandstrom[a]jagvillhabostad.nu.