Göteborgsavdelningen och GFS önskar Ulf Kamne (MP) lycka till

Inför valrörelsen var samtliga partier i Göteborg, från höger till vänster, överens. Det behövs krafttag för att lösa den växande bostadsbristen bland unga och studenter och den rödgröna majoriteten i Göteborg har lovat 10 000 nya lägenheter under mandatperioden. Den 9:e December utsågs Ulf Kamne (MP) till ny ordförande i fastighetsnämnden av kommunfullmäktige. Tillsammans med övriga ledamöter i nämnden står Kamne inför stora utmaningar gällande den ökande bostadsbristen.

Regeringen, med bostadsminister Stefan Attefall i spetsen, för en passiv politik för att minska bostadsbristen bland unga och studenter. Lösningarna som presenteras inför budgeten 2011 fokuserar på att det “befintliga bostadsbeståndet skall utnyttjas bättre”. I klarspråk innebär det att unga och studenter i större utsträckning skall bo i andrahand eller inneboende, osäkra boendeformer som ofta innebär flytt flera gånger per år och ockerhyror. Att Ulf Kamne tar sitt ansvar i Göteborg blir således extra viktigt för att lösa bostadsbristen. Därför vill vi skicka med några uppmaningar:

* En stad för alla inkluderar oss
I kommunens översiktsplan finns en tydlig vision om blandstaden Göteborg. Där ingår bland annat integration av olika gruppers behov vid planering av nya bostäder. Utmaningen för Ulf Kamne är att se till att formuleringarna inte blir vackra visioner utan praktiskt handlande. Unga och studenters behov är inte entydiga, vi är ingen homogen grupp med liknande preferenser men vi har ofta en sak gemensamt; låga inkomster och osäkra anställningsformer. Därför är det viktigt att bygga kostnadseffektiva lägenheter med en sluthyra som motsvarar vår betalningsförmåga. Precis som unga och studenter är en naturlig del av staden, ska bostäder som motsvarar vår betalningsförmåga vara det när kommunens framtid planeras.

* Bygg mer!
Det behöver byggas minst 9 200 nya lägenheter anpassade för ungas behov i Göteborgsregionen för att täcka den bostadsbrist som finns idag. Vad det gäller studentbostäder är lärosätena, studentbostadsstiftelserna och Göteborgs Förenade Studentkårer överens om att det behöver byggas ytterligare 2000 lägenheter enbart under den här mandatperioden. Göteborgs stad behöver aktivt anvisa mark till dem som bygger utifrån våra behov. Annars är risken stor att få bostäder byggs för att passa oss och vår ekonomi.

*Snabbare plan- och bygglovsprocesser
Processen från bygglovsansökan till slutförandet av ett bostadsprojekt tar under ideala förhållanden tre till fyra år. Men överklaganden är vanliga och projekten blir ofta betydligt mer tidskrävande än planerat och därmed även dyrare än nödvändigt. För att de bostäder för unga och studenter som behövs redan idag inte ska dröja allt för länge bör dessa projekt prioriteras.

*Bygg bostäder, inte parkeringar
Att bygga parkeringar är dyrt, en p-plats kan kosta upp till 400 000 kronor. Varje kommun kan justera parkeringsnormen, dvs anvisningen om hur många parkeringsplaster som måste byggas i anslutning till varje nybyggd lägenhet. Att justera ner dessa i nyproduktion för unga och studenter resulterar i lägre kostnader och snabbare processer. Samtidigt kan dessa lägenheter med färre parkeringsplatser användas strategiskt för att minska biltrafiken i staden.

För att lösa bostadsbristen krävs agerande såväl nationellt och lokalt, som kort- och långsiktigt. Bostadsbristen är här och nu. 22 600 unga saknar för tillfället eget boende i Göteborg och det är dags att agera! Det är en stor utmaning, men absolut ingen omöjlighet.

Vi vill önska Ulf Kamne lycka till med nya uppdraget och hoppas på en aktiv dialog och utveckling.


Daniel Andersson

vice ordförande jagvillhabostad.nu Göteborg

Sonja Petterson
ordförande Göteborgs Förenade Studentkårer