Ungdomsstyrelsen ska analysera ungdomars bostadssituation 2011

Vi har tidigare skrivit om ryktena kring att Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att analysera unga bostadssituation. Nu är klart, i regleringsbrevet till Ungdomsstyrelsen står att:

“Ungdomsstyrelsen ska under 2011 genomföra en tematisk analys av ungdomars bostadssituation. Analysen ska syfta till att öka kunskaperna om ungdomars situation på bostadsmarknaden, de insatser som görs lokalt för att underlätta ungdomars etablering på bostadsmarknaden samt ungdomars egna strategier för att hitta ett boende. Ungdomsstyrelsen ska i analysen sätta situationen på bostadsmarknaden i relation till ungdomars levnadsvillkor i övrigt. Särskilt bör belysas om bostadssituationen påverkar ungdomars arbetsmarknadsetablering och familjebildning. Eventuella skillnader beroende på ålder, bostadsort, eventuell funktionsnedsättning samt mellan inrikes och utrikes födda ska belysas inom ramen för uppdraget. Ungdomsstyrelsen ska också lyfta fram goda exempel från kommuner som arbetar aktivt med frågan. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2011.” Länk

Jagvillhabostad.nu önskar såklart mer kraftfulla satsningar för att bostadsbyggandet ska komma igång och att regeringen tillsammans med byggbolagen börjar se unga som bostadskonsumenter istället för att utreda frågan ytterligare en gång. (Se bland annat Fokusrapporten från 2005). Men det är samtidigt toppen att intresset för frågan finns.