Attefall ställer krav på Stockholms kommuner

Bostadsminister Attefall skrev den 28 oktober på DN Stockholmsdebatt. Artikeln handlade kort och gott om hur ojämnt ansvarstagandet för bostadsbyggandet i länet är. Det var banne mig på tiden att problemet uppmärksammades!

Kommuner har ett så kallat bostadsförsörjningsansvar. I länsstyrelsens rapport, Läget i länet 2011, står:

“Bostadsförsörjningsansvaret är kommunernas lagstadgade ansvar att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Att möjliggöra en tillräckligt hög nyproduktion av bostäder är bara en av flera aspekter i det arbetet. Kommunerna måste också se till att olika gruppers behov, till exempel äldres och ungas, blir tillgodosedda. Kommunen behöver även kunskap om hur beståndet av befintliga bostäder ser ut och nyttjas.”

Kommunerna ska således ha koll på läget i kommunen/regionen och ska varje mandatperiod arbeta fram riktlinjer för hur utvecklingen ska hanteras:

“Riktlinjer för bostadsförsörjning är kommunernas huvudsakliga inriktning för bostadsförsörjningsarbetet som ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Att arbeta fram riktlinjer kan handla om att ta fram bostadspolitiska mål med en färdriktning om hur de ska nås. Det kan innebära att kommunen tar ställning till på vilket sätt de ska verka för att nå uppsatta bostadspolitiska mål och hur kommunen vill använda de verktyg de förfogar över.”

Regeringen har nu beslutat att begära in kommunernas riktlinjer. Sedan ska de analyseras. Resultatet väntar vi med spänning på.

Hoppas fler kommuner runt om i Sverige förstår hinten!