Ung på bostadsmarknaden

Länsstyrelsen släppte strax före jul- och nyår rapporten “Ung på bostadsmarknaden – exempel på kommunala insatser för unga i Stockholms län”. Det är en rapport vi välkomnar då den belyser en av Stockholmsregionens viktigaste frågor. Rapporten beskriver läget för unga, vad kommunerna gör för att skapa bostäder för unga och framförallt vad de kan göra ytterligare. De konstaterar bland annat att:

– Hälften av länets befolkning är under 35 år och nästan hela flyttnettot utgörs av personer mellan 20 och 30 år.

– I Bostadsmarknadsenkäten 2011 bedömer alla kommuner utom Upplands Väsby att ungdomar har det särskilt svårt att få en bostad. Dessutom bedömer samtliga kommuner att det råder brist på hyresrätter i kommunen.

– Unga är ingen homogen grupp men de delar vissa förutsättningar på bostadsmarknaden i större utsträckning än andra åldersgrupper; lägre betalningsförmåga, få eller inga boendereferenser, osäkra anställningsvillkor, lite eller inget sparat kapital, svårigheter att få bostadslån samt färre kontakter som i sin tur kan leda till en bostad.

– De allra flesta kommunala insatser riktade till unga görs av det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget. Det handlar framförallt om öronmärkning av bostäder till unga vid förmedling, särskilda ungdomsbostäder, nyproduktion av bostäder riktade till unga, ombyggnad i det befintliga bostadsbeståndet, särskilda regler för unga att söka en bostad och möjlighet att dela ett hyreskontrakt med en kompis.

– Fyra kommuner använde sig av statliga hyresgarantier under 2011.

– Åtta kommuner har inga prioriterade insatser för att lösa ungas boendesituation.

– En genomgång av hyresvillkoren från de kommunala bostadsbolagen visar att villkoren i många fall är hårda i förhållande till ungas förutsättningar. Ofta krävs bland annat referens från tidigare boende, vilket omöjliggör för många unga att få en första bostad. Därtill ställs villkor kring anställningsform och inkomstkrav.

Sista kapitlet i rapporten handlar om vad kommunerna kan göra för att förbättra situationen: Använd de kommunala bolagen, upprätta avtal i samband med exploatering, ge bygglov för tillfälliga bostäder, anslut till den regionala bostadsförmedlingen, sprid information om bostadsmarknaden, se Ungdomsstyrelsens rekommendationer med flera. Åtgärder som vi länge pläderat för!

Vi vill också tillägga att vårt arbete för en bättre bostadsmarknad för unga nämns sju gånger.

Avslutningsvis vill vi lämna en rekommendation till alla: Läs!