Pressmeddelande: Regeringen saknar lösningar för unga vuxna

Bostadssituationen i Sverige är akut och aldrig tidigare har så många unga vuxna stått utan en egen bostad. Vi är över 353 000 unga vuxna i landet som saknar ett eget hem. Vi är 353 000 unga som skulle vilja ha ett hem och slippa ofrivilligt bo kvar hos föräldrar, vara inneboende, bo svart eller hyra dyrt i andrahand. Vi hade gärna sett att regeringens bostadspolitiskt förslag innehöll fler genomgripande reformer om hur unga vuxna skall kunna få in en fot på bostadsmarknaden och få trygga hem.

”De bostadspolitiska samtalen presenterades som ett ambitiöst försök till att få en mer visionär bostadspolitik för att möta behovet om att bygga 700 000 bostäder till år 2025. Att förslagen nu saknar denna ambition är tragiskt. För att Sveriges unga skall få tillgång till bostadsmarknaden behövs det nu modiga lösningar som antas blocköverskridande, det här är inte det”, säger ordförande Aidin Zandian.

jagvillhabostad.nu har följt debatten länge och det bostadspolitiska förslag som regeringen presenterat idag bör ses som ett försiktigt steg framåt. Vi välkomnar särskilt förslagen om att ge kommuner möjlighet att reglera upplåtelseformer, de skärpta kraven på kommuner att bygga bostäder som möter behoven, att upplåta statlig mark samt att i större utsträckning samplanera infrastruktur med bostadsbyggande. Däremot saknar vi konkreta förslag som strukturellt styr om bostadsmarknaden till att börja bygga mindre och för ungdomar och unga vuxna. Idag premierar bostadsmarknadens investeringsmedel och ekonomiska struktur inte byggandet av mindre hyreslägenheter. Vi hade velat se lösningar som adresserar det, genom att göra det ekonomiskt mer gynnsamt att bygga mindre hyreslägenheter, införa fastighetsskatten och trappa ner ränteavdraget. Unga vuxna är ingen homogen grupp människor men avsaknaden av kontantinsats eller möjligheten till att ta lån till en bostadsrätt har många av oss gemensamt. Därför är en satsning på mindre hyreslägenheter till rimliga hyror en lösning vi förespråkar.

”Vi beklagar att regeringen inte tagit helhetslösningar för riktade lösningar till unga vuxna och ungdomar”, säger Aidin Zandian och fortsätter, ”Problemet på dagens bostadsmarknad är inte för de som redan har bostad. Problemen finns för de som saknar bostad och regeringens förslag möter inte dessa gruppers behov. Vi ställer oss väldigt skeptiska till deras prioriteringar och menar att samtliga partier borde skärpa sig, sluta ignorera ungas behov och faktiskt gå fram med de lösningar vi behöver.”
jagvillhabostad.nu uppmanar därför samtliga partier att sätta sig ned i nya samtal och se vilka lösningar de kan komma överens efter dessa förslag. I de samtalen måste studenter, unga vuxna och andra grupper som saknar bostad att ta prioritet.

”Vi vill se bostadspolitiska samtal för ungas behov. De här samtalen var uppenbarligen inte det!”, kommenterar Aidin Zandian.

För vidare frågor om regeringens förslag: Ordf. Aidin Zandian, 070 744 37 28 Aidin.Zandian@jagvillhabostad.nu

För vidare frågor om jagvillhabostad.nu: Vice ordf. Per Markus Risman, 073 898 87 96 permarkus.risman@jagvillhabostad.nu