Sammanfattning från Jagvillhabostad.nu:s förbundsstämma 2021

Ola Palmgren var först ut med att komma med en hälsning från vår mecenat Hyresgästföreningen. Ola passade även på att berätta om Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas boende där bland annat 235 000 unga uppger att de bor hemma ofrivilligt. 

Efter Olas hälsning öppnades förbundsstämman och Kristin Olofsson valdes till mötesordförande. Kristin började med att gå igenom mötesformalia och berättade hur man röstar digitalt. 

Därefter kom Johanna Ode, som är bostadspolitiskt sakkunnig, med en hälsning från vår andra mecenat Riksbyggen. Johanna pratade om hur Riksbyggen försöker underlätta för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden och om deras rapport ”Ungdomsbostadsbrist” som tittar på hur många unga som har råd att köpa en etta i sin kommun. Det visar sig att var femte kommun har allvarlig ungdomsbostadsbrist.

Efter Johannas dragning återupptogs mötet och Sara Gommel, vice ordförande, föredrog verksamhetsberättelsen. Hon berättade om styrelsens arbete under året och hur de har jobbat med att få ut debattartiklar, reviderat organisationens policys, samarbetat med mecenaterna, och skrivit remisser till regeringens utredningar.  De har även haft fokus på att försöka hålla verksamheten uppe trots pandemin. Mötet beslutade att lägga berättelsen till handlingarna. 

Björn Lindgren, förbundschef, föredrog den ekonomiska berättelsen och berättade bland annat att organisationen har fått ökat Corona-stöd av regeringen. På grund av besparingar och effekten av pandemin har organisationen totalt ökat det egna kapitalet.

Revisorn Dina Oetterli lyfte i sin revisionsberättelse att det borde komma fler medlemsutskick och önskar mer kommunikation från förbundet till aktiva medlemmar. Hon önskade också att man ska använda förbundets ekonomiska medel mer aktivt, och lyfte att  hon var tveksam till att det har uppnåtts lika många mål som styrelsen har fört fram. Mötet beslutade dock att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter bröts för lunch och efter lunchen höll Dominika Polanska, som är bostadsforskare och lektor vid Södertörns högskola, ett föredrag om bostadsmakt, renovräkningar och ojämna maktrelationer på bostadsmarknaden. Dominika berättade även om boken Bostadsmanifest där ett antal forskare och aktivister ställer 22 krav för framtidens hem.     

Efter Dominikas föredrag återupptogs mötet och man diskuterade en motion och propositioner. Mötet beslutade att bifalla både  motionen och alla propositioner. Om ni är intresserade av att läsa motionen och propositionerna kan ni gå in här

Mötet beslutade sedan att anta ”Nej till marknadshyra” som årets fokusfråga, fastställde ändringar i stadgarna och antog verksamhetsplanen för kommande år, för att sedan gå över till personval. 

Dina Oetterli valdes till ordförande och Johanna Clarin till vice ordförande. Därefter valdes Dan Hersan, Robin Rushdi Al-Salehi, Dilki Jayasooriya och André Moritz till övrig styrelse och mötet avslutades.