Alexander Wilson van Deurs

Debatt på bostadspolitik.se

Förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs debatterar på bostadspolitik.se och vill se politisk vilja och åtgärder på alla politiska nivåer för att bryta boendesegregationen.

Boendesegregationen som byggt sig stadig i vårt avlånga land är ett stort problem. Vi har områden och stadsdelar som är både socioekonomiskt och etniskt segregerade, med en skev resursfördelning och offentliga rum där människor från olika samhällsklasser och bakgrunder inte längre möts. Det är ingenting som kommer lösas av bostadspolitik ensamt, men som en bidragande orsak till problemen kan det likväl bidra till en framtida positiv utveckling. För att göra det behövs flertalet bostadspolitiska reformer av social karaktär.

Ett första steg är att säkerställa att bostäderna i dessa områden håller en hög standard och att individen känner en tillförlit till hyresvärden

Den svenska boendesegregationen kännetecknas dels av avskilda samhällen i utkanten av storstäder där hyresrätter dominerar, men även av områden där den ägda bostaden är helt dominerande. Tillsammans med en växande ekonomisk ojämlikhet och tilltagande bostadsbrist har det skapat en materiellt hierarkisk segregation, varför vissa grupper idag får sämre tillgång till vård och utbildning, har en kortare medellivslängd, lägre tilltro till samhällets institutioner och sämre livsmöjligheter. Människor med lägre socioekonomisk status förskjuts helt enkelt, direkt och indirekt, till samma områden. Problemet är alltså tvådelat: en stor ojämlikhet och fattigdom, som är en grundförutsättning för den socioekonomiska segregationen, och att våra städer och stadsdelar är kraftigt segregerade med hänsyn till både socioekonomi och etnicitet.

Underhåll, renoveringar och människors möjlighet att inte få sin hyra chockhöjd får inte stå i motsättning till varandra

Ett viktigt första steg mot att bryta segregationen är att göra alla områden önskvärda att bo i. De hyrestäta områdena som idag främst bebos av familjer med låga inkomster och valmöjligheter behöver bli områden där även den som har andra alternativ vill bo. Ett första steg är att säkerställa att bostäderna i dessa områden håller en hög standard och att individen känner en tillförlit till hyresvärden. Idag kantas miljonprogramsområdena av stora renoveringsbehov och eftersatthet från hyresvärdarna som inte gjort det underhåll som krävs. Samtidigt har en ny rapport fastslagit att hyresvärdar satt i system att renovera och upprusta bostäder så att hyran chockhöjs, och det utan att hyresgästen har möjlighet att protestera. Underhåll, renoveringar och människors möjlighet att inte få sin hyra chockhöjd får inte stå i motsättning till varandra, vilket kräver statligt stöd till renoveringar, ökat hyresgästinflytande och långsiktiga hyresvärdar som inte är ute efter att tjäna snabba pengar.

Hur ska detta göras? Med en aktiv kommunal markpolitik, statliga byggstöd och en stark allmännytta

En annan viktig åtgärd för att motverka boendesegregationen är att skapa fler boendealternativ för dem som inte har det. Idag finns en stor andel av de billiga hyresrätterna i miljonprogramsområdena, samtidigt som de på andra håll ombildats till bostadsrätter eller lyxrenoverats upp. Resultatet blir klart begränsade valmöjligheterna för den med låg inkomst och få kontakter. Lösningen blir därför att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror i alla delar av våra städer; i allt från attraktiva innerstadsområden och villaområden till att skapa helt nya blandade områden. Hur ska detta göras? Med en aktiv kommunal markpolitik, statliga byggstöd och en stark allmännytta.

Att bryta boendesegregationen kommer kräva en stor politisk vilja och åtgärder på alla politiska nivåer

Samtidigt kan bostadsrätter och småhus byggas i områden som domineras av hyresrätter för att minska boendesegregationen. Det ägda boendet är en viktig del av vår bostadsmarknad, även om inte den huvudsakliga bristen finns där just nu. Att skapa områden med varierande boendeformer är en bra idé, bara det inte sker på bekostnad av dem som redan bor där. Förslag som att ombilda hyresrätter till bostadsrätter eller riva hyresrätter kommer aldrig förbättra en bostadsmarknad dominerad av ägande, utan försämra den på den svagas bekostnad. Det är alltid bättre att komplettera utbudet med nya bostäder.

Att bryta boendesegregationen kommer kräva en stor politisk vilja och åtgärder på alla politiska nivåer. Kommunerna behöver en aktiv planering, staten behöver gå in med ekonomiska styrmedel och mål, och fattigdomen och ojämlikheten behöver motarbetas. Bara så kan problemen brytas ner och sakta men säkert förskjutas till historieböckerna.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande, jagvillhabostad.nu

Debattartikeln publicerades på bostadspolitik.se 2023-03-22 och finns här.