Bostad och babyboom

I rapporten Bostad och babyboom av Bo Malmberg ser han över hur barnafödandet och bostadsmarknanden går ihop från 1810 och 1996. Huvudtesen i denna uppsats är att det finns ett samband mellan bostadskostnad och barnafödande. Detta samband innebär att bostadspolitikens utformning kan vara av central betydelse för den framtida befolkningsutvecklingen.

Källa “Bostad och Babyboom”: De data som presenteras i denna uppsats pekar på att bostadskostnaderna har en central betydelse för det svenska barnafödandet. Detta betyder att bostadspolitikens utformning inte bara har en kortsiktig effekt på människors levnadvillkor. Den kommer även att ha ett stort inflytande på Sveriges långsiktiga befolkningsutveckling. Slutsatsen är att frågan om behovet av ett subventionerat boende inte kan avfärdas hur lätt som helst.

Det är endast under korta perioder av mycket gynnsam ekonomisk utveckling som unga par själva fullt ut kunna finansiera det boende som krävs för en lyckosam familjebildning.

I de flesta fall har man istället fått hjälp med finansieringen av föräldrar, släktingar, arbetsgivare eller stat. Mycket talar för att även dagens generation av tjugoåringar skulle behöva ett starkare stöd för att kunna realisera sina familjedrömmar.