World Habitat Day 2009

World Habitat Day (Världsdagen för bosättnings- och bebyggelsemiljöer) uppmärksammas den första måndagen i oktober varje år. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1985 för att uppmärksamma den mänskliga rätten till bostad och reflektera över tillståndet för våra städer och bosättningar.

För första gången i världshistorien bor en majoritet av jordens befolkning i städer. Den snabba urbaniseringen är på många håll ett stort problem. Fattigdom koncentreras i storstädernas överbefolkade, förorenade och farliga slumområden, där fungerande vatten- och avloppssystem ofta saknas helt. FN:s befolkningsfond (UNFPA) anser att stadstillväxten är oundviklig, men att den har en positiv potential – med rätt politisk handling kan urbaniseringen vara bra för både ekonomisk tillväxt och miljö.

Urbaniseringen märks tydligt också i Sverige. 87 procent av svenskarna bor i en tätort, och flyttlassen går i ökande utsträckning till storstadsregionerna. Stockholm förväntas växa med 500 000 invånare fram till år 2030, Malmös befolkningstillväxt slår hela tiden nya rekord och Göteborg hade 2008 den största folkökningen på 15 år.

Stadstillväxten är en chans till mer miljövänlig utveckling. Den kan också vara positiv för möjligheterna för utbildning, jobb, tillväxt och samhällsservice. Förutsättningen är att vi kan skapa goda boendemiljöer i städerna. Utmaningarna ser olika ut i olika länder. I Sverige ställs stora grupper – däribland unga – i praktiken ofta helt utanför bostadsmarknaden. Det finns för få bostäder i det befintliga beståndet, och det byggs för få nya bostäder. Nybyggena är dessutom generellt alldeles för stora och dyra för att passa unga. Vi behöver ett ökat och mer varierat bostadsbyggande – bara så kan bostadsbristen bland unga lösas och allas rätt till goda bostäder säkerställas.

Temat för World Habitat Day 2009 är “Planning our urban future” – att planera vår urbana framtid – och är valt i syfte att öka medvetenheten om behovet av förbättrad stadsplanering och de nya utmaningar som städer står inför idag. FN:s boende- och bosättningsorgan, UN-HABITAT, konstaterar att stadsplaneringssystemen på många håll i världen är dåligt utrustade för att hantera 2000-talets urbana utmaningar, och att de i stor utsträckning har misslyckats med att på meningsfulla sätt involvera medborgare i planeringsarbetet. I Sverige är medborgarnas rätt till inflytande lagstadgat, men dialogen fungerar ofta dåligt. Vi behöver tidigare informationsspridning, ökad demokrati och fler chanser till verkligt inflytande – bara då kan städer och stadsdelar utvecklas hållbart.

Bostad är en mänsklig rättighet. I Nairobi handlar det om kampen för att slippa slummen, i Stockholm om ansträngningarna för att slippa tredjehandskontraktet. Uppmärksamma World Habitat Day!