Vill du bo i en friggebod?

Innan årskiftet 2014 presenterade regeringen ett förslag om att undanta vissa åtgärder från kravet på bygglov. Bland de föreslagna åtgärderna fanns friggebodarna, som nu ska kunna byggas upp till 25 kvm på villatomter utan att det söks bygglov för dem.  Friggebodarna ska kunna användas som permanent bostad, det innebär att det ska kunna gå att hyra ut dem till t ex unga och studenter.

jagvillhabostad.nu har svarat på remissen och vi har inte varit positiva till det nya förslaget. Nedan kan du läsa sammanfattningen av vårt remissvar. 

Sammanfattning Remissvar: Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov – friggebodar m.m

Dnr: 20142-5159/2013

Synpunkter på Boverkets förslag om att bygglovsbefria byggnader upp till 25 kvm

I remissvaret till Boverket svarar jagvillhabostad.nu att vi är positiva till att det öppnas upp en smidigare byggprocess som gör det enklare för privatpersoner att uppföra komplementbyggnader som friggebodar så att de kan användas som bostäder. Förslaget öppnar upp för fler möjligheter att bygga bostäder snabbt, vilket är bra då vi har bostadsbrist. Däremot är jagvillhabostad.nu kritisk till att Boverket inte har gjort en utförlig risk- och konsekvensanalys av förslaget.

Enligt Boverket skulle förslaget innebära något nytt inom svensk lagstiftning. Det kan därför bli svårt att förutse konsekvenser för den bostadssökande utan tillfredställande risk- och konsekvensanalys. jagvillhabostad.nu har listat några punkter som vi anser vara viktiga se över. 

Hyresreglering, boendeform och sociala rättigheter

Att bo hos en privat hyresvärd är ofta förknippat med stora risker för ekonomiskt svaga grupper. Hur är detta tänkt att fungera för just den här typen av bostäder? 

Ett förenklat regelverk kring byggande förväntas skapa fler privata hyresvärdar men det kräver även att hyresgästens rättigheter blir tydliga och att uppdaterade regelverk följer med nya boendeformer.

Tillsynskrav för kvalitetssäkring

Enligt förslaget är byggnaderna tänkta att fungera som självständiga bostäder och ska därmed innehålla hygienrum och kök med mera, men vem kontrollerar att alla bostäder faktiskt lever upp till kraven? Att de exempelvis är isolerade för vintern, tillgängliga och brandsäkra osv. Vart vänder sig den boende för att klaga och anmäla en bostad som inte klarar kvalitetsmålen och kan det i så fall bli tal om rättsliga åtgärder?

Service och kommunikationer  

För att Boverkets förslag ska vara genomförbart krävs ofta relativt stora gårdar för att kunna bygga större än tidigare men ändå hålla sig 4,5 meter från tomtgränsen. Att förlita sig på att grannen alltid är välvilligt inställd till byggprojekt som enligt lag är för nära dennes tomgräns och därför godkänner bygget kan antas vara aningen naivt och inte realistiskt alla gånger. Som Boverket skriver begränsas möjligheten att uppföra en större byggnad i större grad av platsbrist i mer tätbebyggda områden. Risken är då stor att att större delen av byggnaderna byggs på gårdar utanför tätorter med dålig service och kommunikationer, vilket i sin tur riskerar att leda till att dessa byggnader står obebodda därför att de då inte är vad unga faktiskt efterfrågar.

Hela remissvaret hittar du till höger på denna sida