Pressmeddelande: ”Akut bostadsbrist i Storgöteborg kräver akuta lösningar.”

 

Pressmeddelande
Onsdag den 10 maj 2017

 

Igår presenterade Hyresgästföreningen rapporten ”Unga vuxnas boende” för Storgöteborg. Rapporten utkommer vartannat år och är den mest omfattande rapporten där ungas boendesituation undersöks. Den visar att 56,3 % av alla unga i åldrarna 20-27 år i Storgöteborg saknar en fast bostad. Motsvarande siffra var 55 % år 2015. Samtidigt visar undersökningen att hyresrätten, likt 2015, är den vanligaste boendeformen för unga som etablerat sig på bostadsmarknaden.


”Det
är allvarligt att utvecklingen för ungas etablering på bostadsmarknaden i Göteborg fortsatt går i fel riktning särskilt när det byggs mer nu än på många år. Detta belyser vikten av att byggtakten fortsatt måste öka och att det som byggs måste börja anpassas mer efter ungas förutsättningar och behov och där fokus bör ligga på bygga hyresrätter”, säger Aidin Zandian, förbundsordförande jagvillhabostad.nu.

Många unga är utsatta på bostadsmarknaden. Det är inte sällan både dyrt och otryggt att bo i andrahand och antalet unga ofrivilligt hemmaboende ökar. Därför är det viktigt att kommuners långsiktiga satsningar på att möta bostadsbehovet även förenas med kortsiktiga lösningar. Tyvärr visar rapporten att en klar majoritet av kommunerna i Storgöteborg identifierat att det finns ett problem och att man har ett underskott på bostäder för unga. Trots det är det bara ett fåtal av Storgöteborgs 13 kommuner som har riktade åtgärder för att lösa det.

”Kommuner måste börja våga tänka nytt och kombinera snabba lösningar med en mer långsiktig satsning. Vi tror på mobila bostäder på tidsbegränsade bygglov som ett bra och snabbt sätt att få till fler bostäder och lösa den mest akuta bostadsbristen. En sådan lösning betyder dock inte per automatik sämre bostäder utan likt vårt koncept SNABBA HUS kan temporära lösningar både vara av fullgod kvalitet och ha en rimlig hyra”, säger Aidin Zandian.


Ett eget hem
är i mångt och mycket en del i att bli vuxen och ofta en förutsättning för att utvecklas och delta i samhällslivet. I förlängningen blir det inte bara en förlust för individen utan även för arbetsmarknaden och samhället i stort om en stor grupp personer exkluderas från densamma och behöver tacka nej till jobb och utbildning p.g.a. svårigheten att ordna boende till rimlig hyra.

”jagvillhabostad.nu kräver att samtliga kommuner svarar på hur man med sin bostadspolitik avser att möta ungas bostadsångest och lösa ungas utanförskap på bostadsmarknaden. Vi uppmanar alla kommuner att förutom att agera långsiktigt även börja se över kortsiktiga lösningar och rikta fler satsningar med mål att underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden och i synnerhet hyresmarknaden”, säger Aidin Zandian.

För vidare frågor:
F
örbundsordförande Aidin Zandian, 070 744 37 28 aidin.zandian@jagvillhabostad.nu

Vice förbundsordförande Per Markus Risman, 073 898 87 96 permarkus.risman@jagvillhabostad.nu