Organisation

Jagvillhabostad.nu:s högst beslutande organ är årsmötet. På årsmötet är alla medlemmar välkomna och inbjudan samt information om att man kan motionera skickas ut i god tid per mejl. Årsmötet tar de större besluten för verksamheten, till exempel verksamhetsplan och budget, men stämmer också av med det år som varit så att budgeten är okej och att styrelsen har skött sig. På årsmötet väljs också den nya nationella styrelsen.

Mellan årsmötena är det den nationella styrelsen som bestämmer och de har möten ungefär var sjätte vecka. Den nationella styrelsen arbetar utifrån verksamhetsplanen som klubbas igenom på årsmötet och leder den övergripande verksamheten under året. Nationella styrelsen tar också beslut om personalens anställningar. Den nationella styrelsens arbete leds av den nationella ordföranden – en post som infördes på årsmötet 2009.

Den lokala verksamheten, alltså verksamheten i de olika städerna, styrs av de lokala styrelserna. Även på lokalt plan är det de lokala årsmötena som är det högsta beslutande organet. Där beslutas om den lokala verksamhetsplanen, den lokala budgeten och den lokala styrelsen väljs. På de lokala årsmötena är alla medlemmar som tillhör den aktuella staden välkomna och även här skickas inbjudan och information om att man kan motionera ut i god tid.

De lokala styrelserna är fristående från den nationella styrelsen, med en egen ekonomi och budget, och är fria att driva den verksamhet de själva vill, så länge den inte motverkar organisationens syfte.

Personalen jobbar på uppdrag från den nationella styrelsen.

Mer information

Organisationens stadgar
Organisationens mecenater