Byggsamordnarens första delrapport

Byggsamordnare Sonny Modig tillsattes i oktober för att tillsammans med hela samhällsbyggnadssektorn organisera ett utvecklingsprogram för byggnads-, fastighets- och anläggningssektorn. I den första delrapporten fokuserar Modig bland annat på behovet av att nu snarare agera än utreda mera. Dessutom menar Modig att branschen kan bygga bättre, billigare och effektivare.

Källor www.regeringen.se samt Delredovisning 1, Byggkommittén (Fi 2004:15): Sonny Modig leder något som kallas Byggkommittén och denna har initierat flera träffar under hösten och våren med olika aktörer inblandade i samhällsbyggnadssektorn. Utifrån dessa möten och seminarier presenterar nu kommittén utvecklingsprogrammet Utmärkt!

De stora målen för Utmärkt! är att skapa en lönsam, effektiv och attraktiv sektor. Målfokuseringen är ett tydligt inslag i programmet, bland annat menar kommittén med “lönsamhet i sektorn” att konsumenterna – vi – ska få bostäder vi har råd med till rätt kvalitet, och på samma sätt ska företag ha råd att utveckla sina produkter och sin kompetens. Effektiviteten kan innebära att byggprocessen ska kunna hushålla bättre med material och arbetstid (bland annat genom en industrialisering av byggandet och ett mer “samhällsbyggartänk” från golv till topp i hela byggprocessen). Sektorn bör också vara attraktiv för att kunna locka till sig bra arbetskraft; få fler unga, kvinnor och invandrare, skriver kommittén i delrapport 1.

Felen i byggprocessen är en stor del av kostnaderna och kan man få allt rätt från början sparas mycket pengar. Genom att stärka byggherrens samordnande roll kan detta bidra till bättre byggande.

Förutom de övergripande målen har byggkommittén funnit tre fokusområden där arbetet kommer att starta. Det första handlar om just byggherrens roll, och om de tidiga skedena, innan byggandet egentligen har kommit i gång. Att stärka av kompetensen hos många av aktörerna inom sektorn är för detta A och O, enligt rapporten. Det andra fokusområdet handlar om utveckling av själva byggprocessen, genom bland annat industriellt byggande. Det tredje området kallar Modig för “livscykelekonomi” som bland annat betyder att man tar fram metoder för att räkna ut långsiktiga vinsten. Om man exempelvis bygger bostäder ska man redan vid byggstart kunna beräkna vad förvaltning, drift och underhåll ska kosta.

För att sätta igång med utvecklingsprogrammet så snart det bara går föreslår kommittén att inrätta en fond som både staten och näringslivet ska finansiera. Denna fond ska ge stöd till bland annat projekt, nya uppfinningar och kunskapsåterkoppling.

I arbetet med att skapa detta utvecklingsprogram har även Jagvillhabostad.nu deltagit. Därför nämns vi också i rapportens redovisning av olika aktörer i bygg- och bostadsbranschen! En del av kommitténs arbete syftar också till att ta fram bra och billiga bostäder för unga, i enlighet med det som föreslagits tidigare i Ungdomspropositionen i höstas.

Jagvillhabostad.nu välkomnar stora delar av förslagen och ser fram emot att vara en del av även det fortsatta förändringsarbetet av samhällsbyggnadsbranschen.