Pressmeddelanden

Regeringen släppte idag sin proposition “Vissa bostadspolitiska åtgärder”, som innehåller två förslag till lagändringar: dels en ändring i allbolagen som gör det möjligt för kommuner att ombilda allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter och dels införandet av hyresgarantier för unga.

Pressmeddelande 070321: Mitt under den bostadspolitiska debatten i riksdagens släppte regeringen sin proposition “Vissa bostadspolitiska åtgärder”. Den innehåller inga direkta nyheter mot vad som förväntats utan behandlar två områden som redan debatterats mycket i media.

Det ena handlar det om att ta bort plikten för kommuner att söka tillstånd från länsstyrelsen för att sälja ut hela eller delar av de allmännyttiga bostadsbolagen. Den så kallade stopplagen föreslås alltså tas bort från och med 1 juli 2007.

Den andra delen av propositionen behandlar hyresgarantier, som föreslogs under förra mandatperioden men aldrig genomfördes. Det innebär att kommuner får befogenhet att ge ekonomiska garantier till enskilda hushåll – så kallade hyresgaranier – för att exempelvis unga ska få det lättare att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. Även denna lagändring föreslås gälla från den 1 juli 2007.

Jagvillhabostad.nu befarar att bostadsmarknaden för unga kommer att krympa rejält när landets kommuner får möjlighet att sälja ut de allmännyttiga bostäderna.

– Vi vill ge mycket ris och lite ros till regeringens proposition, säger Sofia Larsson, verksamhetschef på Jagvillhabostad.nu. Att öppna upp för ombildningar av de kommunalt ägda bostäderna gör att antalet hyresrätter minskar, vilket egentligen minskar ungas valfrihet att bo. Gällande hyresgarantier är vi positiva, men det räcker inte.

Propositionen är första steget för en ny bostadspolitik, där konkurrensen på bostadsmarknaden ska öka, de långsiktiga spelreglerna fastslås och onödiga subventioner tas bort. I inledningen försöker sig regeringen på att lägga ut orden kring hur bostadsmarknaden ska fungera i framtiden, men det är få konkreta förslag som återfinns i själva texten.

– Det mest påtagliga i propositionen är avsaknaden av visioner och idéer, bland annat för att lösa bostadsbristen, säger Tobias Olsson, lokal verksamhetskoordinator för Jagvillhabostad.nu. Detta är extra olyckligt just nu med hänsyn till de stora barnkullarna födda på 80- och 90-talen som precis börjat komma ut på bostadsmarknaden. Fler åtgärder måste till, och det snabbt!

Regeringen föreslår också i propositionen de redan utlovade hyresgarantierna, som omfattar 100 miljoner av statsbudgeten som portioneras ut till kommunerna. Dessa ska hjälpa enskilda hushåll att ta sig in på den reguljära hyresmarknaden genom att kommunen kan ge särskilda garantier för hyran för de med svagare ekonomi.

– Förslaget med hyresgarantier är bra, men det räcker inte på långa vägar, kommenterar Linn Matic, verksamhetskoordinator för Jagvillhabostad.nu. De unga födda mellan 1986-1995 är mer än 1 miljon, och för att bostadsmarknaden ska kunna svälja dessa bostadskonsumenter måste mer byggas, fler hyresrätter vara kvar och krav och kriterier stämma överens med verkligheten. Hyresgarantier är en hjälp men inte den stora lösningen.