Regeringen vill ändra det bostadspolitiska målet

I regeringens nya budget framgår att man vill ändra det bostadspolitiska målet. Hittills har det handlat om att “alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader”. Nu vill man istället att målet ska vara “långsiktigt fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”.

Anledningen till det ändrade målet är enligt regeringen att det nuvarande målet inte speglar den nya inriktningen på bostadspolitiken. Det här har fått oppositionen att gå i taket. Carina Moberg (s) är ordförande i civilutskottet, det utskott som har hand om bostadsfrågorna, och hon säger till tidningen Hem&Hyra:

“-Det här är dödsstöten för den sociala bostadspolitiken och det kommer att cementera utanförskapet i samhället.”

Hon menar också att det är ett steg på vägen mot marknadshyror. Miljöpartiets Jan Lindholm säger att målsättningen nu enbart handlar om att upprätthålla en fungerande bostadsmarknad. Han menar också att:

“Regeringen tycks tro att alla bostadskonsumenter efterfrågar de bostäder de har behov av. Den ideala marknaden finns inte. Bostadspolitiken som den tidigare utformats har varit till för att stödja de svaga konsumenterna. På moderaternas bostadsmarknad finns det bara plats för den som kan ta för sig på en marknad. Det blir allt tydligare att regeringens politik enbart är till för de välbeställda.”

Men Fastighetsägarnas Per-Åke Eriksson välkomnar regeringens nya mål. Han ser det nya målet som “en markering och en väg bort från planekonomin mot mer marknadsmässiga termer.” Även Sveriges Byggindustrier gillar regeringens nya mål:

“-Vi anser att det innebär en tydlig och glädjande markering med ett mål för bostadsfrågor där konsumenternas efterfrågan sätts i centrum. Nu poängteras valfrihet och mångfald, vilket utgör grunden för ett marknadsstyrt byggande” säger BI:s ansvarige för bostadsfrågor Björn Wellhagen.

Men Hyresgästföreningens Barbro Engman håller inte med, hon ser målet som en avrättning av bostadspolitiken som idé:

“-Det här är en reträtt från samhället till marknaden.”