Stadshusalliansens budgetförslag för Stockholm 2010

“Stimulans för Stockholm” är rubriken på majoritetspartiernas budget för Stockholm för 2010. Det låter ju lovande! Jagvillhabostad.nu har tittat närmare på vad (M), (FP) och (KD) i Stockholm vill göra för unga bostadssökande.

Budgeten utlovar stora satsningar på investeringar för nyproduktion av bostäder – bland annat genom lägre krav på medfinansiering av kommunala angelägenheter* och sänkta tomträttsavgälder (hyreskostnad för mark som kommunen äger) vid nyproduktion. Nyproduktion av bostäder ska tidigareläggas. De kommunala bostadsbolagen ska ta sitt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden, i samverkan med andra fastighetsägare. Byggherrar som utan rimliga skäl inte påbörjat ett bygge inom två år ska kunna fråntas sin markanvisning.

Stadshusalliansen vill bygga 15 000 bostäder under kommande mandatperiod, varav “en betydande del” ska vara hyresrätter. Staden ska bidra till sänkta byggkostnader genom att tillåta bebyggelse även på mark som inte behöver saneras eller däckas över, och genom att verka för högre exploatering och mindre detaljrika krav.

Plan- och bygglagens praktiska tillämpning ska förenklas och planprocessen därmed effektiviseras – utan att medborgarinflytandet minskar. Exploateringsnämnden ska initiera särskilda bygga-billigt-projekt (det självklara tipset att ringa jagvillhabostad.nu för samarbeten och förslag saknas tyvärr).

Så långt låter det bra… Men vi tar förstås en titt på de delar vi inte gillar också:

Det råder bostadsbrist i Stockholm, det konstateras på flera ställen i budgeten – men ingenstans uppmärksammans den särskilt svåra situationen för unga människor. Det finns inga förslag på hur bostadsbyggandet ska bli mer varierat, hur staden kan säkerställa att det även byggs bostäder som unga har möjlighet att efterfråga, eller vilka akuta åtgärder som kan tänkas för att lösa de mest krisartade situationerna.

Trots fluffiga formuleringar om tät och blandad stad, hög exploatering, förtätning och miljöambitioner sänks inte parkeringsnormen utan ligger kvar på 1,0 (det är barockt! Läs varför här). Vid planeringen av studentbostäder ska p-normen kunna sänkas – varför inte vid planeringen av små lägenheter, punkt?

Människors möjlighet att äga sin bostad ska ökas, exempelvis genom friköp av kommunala hyresrät-ter. Detta är tydligen särskilt viktigt i de områden där de kommunala bostadsbolagen dominerar. Jagvillhabostad.nu funderar på om en rimligare åtgärd för att öka blandningen av upplåtelseformer inte vore att bygga hyresrätter i de vidsträckta villamattorna? Att äga sin bostad förutsätter dessutom en bostad till att börja med, plus den ekonomiska ställning som krävs för att få låna pengar. Båda dessa ingredienser är det snålt med för unga bostadssökande. Utförsäljning av hyreslägenheter i det befintliga beståndet sätter dessutom unga ännu mer på pottkanten – det innebär ju färre bostäder som är möjliga att efterfråga även för den som saknar kreditvärdighet eller hög och stabil inkomst.

* Krav på medfinansiering av kommunala angelägenheter: T ex när kommunen för att godkänna ett planerat bygge kräver att byggherren också (helt eller delvis) står för vägbyggen eller annan lokal infrastruktur.