Mest kostnadseffektiva alternativet för Rinkebyhuset?

Styrelsen för jagvillhabostad.nu diskuterade förfrågan från Kristina Alvendal och Joakim Larsson om samarbete kring tillfälliga ungdomsbostäder i Rinkeby vid sitt sammanträde den 29 november 2009. Styrelsen beslutade att det i nuläget inte är aktuellt för jagvillhabostad.nu att gå in som samarbetspartner i projektet.

Styrelsen är inte övertygad om att rivning av nuvarande byggnad och uppförande av nya, tillfälliga bostäder är mest kostnadseffektivt. Den undersökning som finns gäller omställning till vårdboende, vilket inte är relevant i sammanhanget. Det behövs en utredning som visar kostnader för omställning till ungdomsbostäder för att kunna göra en giltig bedömning. Beroende på utfallet av en sådan utredning kan jagvillhabostad.nu återigen ta ställning till förslag om samarbete eller förfrågningar om att bidra med sakkunskap, men med de förutsättningar som presenterats i nuläget är det inte aktuellt för jagvillhabostad.nu att delta i projektet.

Att påbörja ett projekt med tillfälliga bostäder utan en tydlig långsiktig plan är problematiskt. I den förstudie som jagvillhabostad.nu genomfört under hösten framgår tydligt att en av de mest avgörande förutsättningarna för huruvida ett sådant projekt ska bli lyckat är en väl förankrad och genomarbetad långsiktig planering för den plats som används.

Att bygga om exempelvis kontorsfastigheter till bostäder kan vara ett sätt att snabbt få fram bra, billiga bostäder för unga. Delar av koncepten för tillfälliga modulbostäder kan användas också vid en omställning, till exempel genom användning av byggelement eller moduler för våtrum eller kök. Ett omställningsprojekt i den aktuella fastigheten skulle kunna vara intressant och högst användbart för andra sammanhang, och jagvillhabostad.nu ser därför gärna att Stockholms stad ytterligare utreder förutsättningarna och kostnaderna för detta.