Remissvar angående avdrag för andrahandsuthyrning

Här kan ni läsa promemorian Ett höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostad m.m.

Här är vårt remissvar:

Sammanfattning
Jagvillhabostad.nu anser att det är viktigt med en fungerande och rättssäker marknad för andrahandsboende, eftersom den är ett värdefullt komplement till den reguljära bostadsmarknaden. Andrahandsmarknaden bör dock inte utökas utan strategier för hur problemen på andrahandsmarknaden ska hanteras samt hur nyproduktionen av bostäder ska öka och bli mer varierad i syfte att matcha ungas efterfrågan. En utvärdering av föregående höjning måste även genomföras i syfte att klargöra strategins effekter.

jagvillhabostad.nu saknar en utvärdering av föregående höjning
Jagvillhabostad.nu saknar en analys och en utvärdering av det höjda schablonavdraget från 4 000 kr/år till 18 000 kr/år. Vår erfarenhet säger att föregående höjningar på totalt 14 000 kr inte har gett någon större effekt, eftersom avdraget i realiteten endast har potential bland villaägare/i villabeståndet samt att Skatteverket uppskattar att det troligen förekommer svart uthyrning där uthyraren inte deklarerar vinsten.

Det är ett vagt antagande att ett höjt schablonbelopp i viss mån torde inverka positivt på de skatteskyldigas benägenhet att redovisa sina inkomster.

Sammantaget får detta oss att ifrågasätta effekten av schablonavdraget i allmänhet, och höjningen från 18 000 kr/år till 21 000 kr/år i synnerhet. En utvärdering skulle klargöra effekten av höjningarna.

jagvillhabostad.nu saknar tryggheten och rättssäkerheten för hyresgästen
I Sveriges större städer, där bostadsbristen är omfattande, utnyttjas unga vuxnas efterfrågan på en bostad. Denna grupp betalar ofta ockerhyror för lägenheter och rum, får inte skriva kontrakt samt får endast möjlighet att bo kortare perioder, såsom några månader, innan det är dags att flytta igen. De ställs inför dilemmat att acceptera eller leta vidare eftersom de inte kan påverka uthyrarens marknad. Hur dessa problem, som riskerar att växa i takt med en utökad andrahandsmarknad, ska hanteras saknas i promemorian.

Eftersom andrahandsuthyrning redan idag sker i stor utsträckning så bör incitament riktas mot processen uthyrning i andrahand, där både uthyrare och hyresgäster kan få hjälp med rättssäkra och trygga avtal. Det är viktigt att vidga perspektivet och inte bara se till den som hyr ut.

jagvillhabostad.nu saknar det långsiktiga perspektivet
I promemorian beskrivs schablonavdraget både som ett komplement och som en lösning “istället för att bygga nytt”. Jagvillhabostad.nu vill se ett förtydligande om att lösningen på lång sikt är en ökad och mer varierad nyproduktion och att andrahandsmarknaden är ett komplement till en fungerande bostadsmarknad. En utökad andrahandsmarknad ska inte ske “istället” för nyproduktion.

Schablonavdraget vs. konsumenternas efterfrågan
Vår SIFO-undersökning1 visar att unga vuxna varken efterfrågar att bo i andra hand eller att vara inneboende. Närhet till kollektivtrafik är däremot en variabel unga värderar högt.

En bostadspolitisk åtgärd som det utökade schablonavdraget, där unga förväntas vara inneboende ute bland villamattorna, stämmer således inte överens med ungas efterfrågan, och går därmed stick i stäv med det bostadspolitiska målet “…långsiktigt väl fungerade bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”.

Danielle Zachrisson
Cattis Carlén
jagvillhabostad.nu