Remissvar: Fler otrygga i andrahand

jagvillhabostad.nu är glad över att regeringen ser behovet av att stimulera marknaden för att tillskapa fler bostäder till unga. Däremot anser inte jagvillhabostad.nu att förslagen i alla delar kommer att skapa boendemöjligheter för unga. I vissa fall som vad gäller borttagande av retroaktiv prövning av hyresnivåer i hyresnämden riskerar ungas utsatta situation att kvarstå om än i legal form. Det gör att unga riskerar att betala betydligt mer än de egentligen har möjlighet till, i hyra, eller är tvungna att avstå flytt till tillväxtmarknaden. Skälen till införandet av kostnadshyra är även de värda att ifrågasätta samt så innebär förslagen troligen att hyresnivån kommer att ligga över vad unga, dvs. våra medlemmar har möjlighet att efterfråga.

Vad gäller antagandet att det idag finns en stor outhyrd andrahands-potential i storstadsområden så måste jagvillhabostad.nu starkt ifrågasätta om detta verkligen stämmer överrens med verkligheten. Kunskapsnivån är låg och ingen har på allvar undersökt vad det är som gör att människor väljer att hyra ut i andrahand och vad som får människor att avstå.

jagvillhabostad.nu saknar även en övergripande idé för hur man ska se på de olika boendeformerna. Förslagen synes göra bostadsrätten mer lik äganderätten medan hyresrätten helt utgår från förslaget. De reglerade hyresnivåerna kommer att ingå i två helt skilda system med bruksvärdeshyror som en nivå och kostnadshyra som en annan. Marknaden och regleringarna blir därmed mer komplexa och möjligen mer svårtillgängliga för enskilda. Där är unga en särskilt utsatt grupp som har behov av mer konsumentinformation redan utifrån dagens regleringar. Med de föreslagna förändringarna kan detta behov komma att öka.

jagvillhabostad.nu menar även att det är anmärkningsvärt att fokus sätts på andrahandsmarknaden när det är reformer som genererat ger ett ökat bostadsbyggande som behövs. Oavsett om det finns en potential eller ej i andrahandsmarknaden så når bostadsbranchen slutligen en gräns när det inte går att tränga in fler på samma bostadsyta.

Läs hela vårt remissvar här i länken i högerspalten.

* * *

Remissen har ärendenummer : Ju2012/3159/L1 och utgår från promemorian Ökad privatuthyrning av bosttäder och Hyresbostadsutredningens delbetänkande, Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad, med bostadsrätt eller äganderätt, SOU 2012:25.