Alexander Wilson van Deurs

Strikta tillträdeskrav i allmännyttan stoppar unga

En ny rapport från Bostad 2030 avslöjar att allmännyttiga bostadsbolag exkluderar resurssvagare grupper till följd av striktare ekonomiska krav och en förändrad kultur inom sektorn. jagvillhabostad.nu uppmanar till en omprövning av tillträdeskraven för att skapa en mer inkluderande bostadsmarknad för unga.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Bostad 2030 har en oroväckande trend uppdagats där allt fler resurssvaga hushåll på bostadsmarknaden har fått det allt svårare att klara sin bostadsförsörjning. Rapporten avslöjar att allmännyttiga bolag, de kommunalägda bostadsbolagen i Sverige som har som uppdrag att erbjuda goda bostäder åt alla inkomstgrupper, har successivt exkluderat dessa hushåll till följd av striktare ekonomiska krav och en förändrad kultur inom sektorn. jagvillhabostad.nu är starkt kritiska till denna situation och vill upplysa om de negativa konsekvenserna det får för alla unga som söker sig en trygg bostad.

Siffror i rapporten visar att 48 procent av hushållen i allmännyttan har låg köpkraft. Trots detta godkänner endast tre av tio kommunala bostadsbolag försörjningsstöd som inkomst. Dessutom accepterar sex av tio bolag inte underhålls- eller barnbidrag. Men det mest anmärkningsvärda är att en tredjedel av de kommunala bostadsbolagen inte godkänner bostadsbidrag som inkomst vid bedömningen av inkomstkravet. Detta strider mot syftet med bostadsbidraget, vilket är att bidra till hushållens boendekostnader. Dessa restriktiva krav resulterar i att en betydande del av befolkningen blir exkluderad från möjligheten att erbjudas kommunala hyresrätter.

Förtydliga allmännyttans roll

Rapporten framhåller att allmännyttan har tvetydiga och ibland motsägelsefulla krav på sig, där kraven på samhällsnytta och affärsmässighet inte alltid går ihop. Detta gör att bedömningen av tillträdeskraven blir helt upp till de enskilda bostadsbolagen. Vi anser att det behöver förtydligas att allmännyttan har en särskild roll på bostadsmarknaden där samhällsnyttan går först, och att det inte går ihop med att ställa hårda tillträdeskrav på sina hyresgäster.

Ompröva tillträdeskraven

jagvillhabostad.nu är starkt kritiska till denna situation och uppmanar de allmännyttiga bolagen att ompröva sina tillträdeskrav och skapa en mer inkluderande bostadsmarknad för unga. Det är glädjande att notera att fler allmännyttiga bolag har börjat ta bort inkomstkravet, vilket överensstämmer med hyllmeter av forskning som visar att inkomst i sig inte är avgörande för en persons förmåga att betala hyran. Hyran är trots allt det första som en individ prioriterar.

Allmännyttans roll på bostadsmarknaden borde vara att i första hand verka för samhällsnytta, och det innebär att möjliggöra för unga och resurssvaga hushåll att få en trygg bostad. Genom att anpassa sina riktlinjer och godkänna olika former av bidrag kan dessa bolag bidra till att säkerställa bostadsförsörjningen för de som behöver det mest.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande, jagvillhabostad.nu