Bli bostadsaktivist – Sök till våra lokala styrelser

Bli en del av kampen för en jämlik bostadsmarknad och påverka lokalt – nu söker jagvillhabostad.nu Malmö, Uppsala, Örebro, Umeå, Stockholm och Göteborg flera personer till styrelsen för 2023-2024. Inga förkunskaper krävs, vi utbildar dig internt!

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige har antagit. Trots det står hundratusentals unga idag utan ett eget boende; för många är det omöjligt att konkurrera på en bostadsmarknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter. Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt. I stort leder situationen till ökad otrygghet, ekonomisk utsatthet och sämre möjligheter för unga att tillgodogöra sig annan social trygghet och delaktighet i samhället.

I jagvillhabostad.nu kämpar vi för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad. Vårt mål är att alla unga i Sverige ska ha tillgång till en trygg bostad, som ger unga valfrihet och egenmakt att forma sina liv. Det kämpar vi för att uppnå genom politisk påverkan, stöd till unga och utbildning. Tillsammans är vi ännu fler som kan påverka och förändra – du behövs.

Som styrelseledamot är du med och genomför aktiviteter tillsammans med övriga styrelsen. Inga förkunskaper krävs – vi utbildar dig internt. Lokalavdelningarna söker bland annat personer till följande roller: Ordförande, vice ordförande, opinionsbildare, kommunikatörer, utbildare ledamöter och sekreterare. Uppdragen är flexibla och ni planerar tillsammans hur ni i styrelsen fördelar uppgifter utifrån intresse och förutsättningar.

Lämna intresseanmälan via vår hemsida här. Du kan också skapa ett inlogg och ansöka via Volontärbyrån. Tveka inte att höra av dig med frågor till sanna@jagvillhabostad.nu

Ordförande

Ordföranderollen innebär ett särskilt ansvar för att leda styrelsearbetet samt planering och att ha överblick av styrelsens arbete. Själva genomförandet av aktiviteter och verksamhetsplan sker i samarbete med resterande av styrelsen. Det är inget krav på förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt.

Exempel på uppgifter: 

 • Ha strategisk överblick och planera styrelsearbetet i förhållande till årshjulet, tillsammans med vice ordförande
 • Planera och sammankalla till styrelsemöten 1 gång/månaden
 • Försäkra att styrelsens arbete följer styrdokument och policys såsom budget, verksamhetsplan och stadgar
 • Vara kontaktperson till kansliet, avstämningar 1 gång/månaden samt löpande kontakt
 • Ev. representera lokalavdelningen i externa sammanhang

Opinionsbildare

Som opinionsbildare fokuserar du på att planera påverkansarbetet i lokalavdelningen. Själva genomförandet görs i samarbete med övriga styrelsen. Uppdraget passar dig som har ett intresse för exempelvis opinionsbildning, dialog med makthavare och kampanjarbete. Det är inget krav på förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt.

Exempel på uppgifter: 

 • Initiera plan för påverkansinsatser
 • Skriva debattartiklar
 • Samordna deltagande i relevanta sammanhang såsom mässor, seminarium, panelsamtal
 • Planera opinionsarbete i sociala medier tillsammans med kommunikationsansvarig
 • Anordna politiska aktiviteter vid intresse, såsom panelsamtal, möten med politiker etc.

Upplysare/utbildare

Som utbildare/upplysare har du huvudansvar för aktiviteter i utbildningssyfte i lokalavdelningen. Uppdraget passar dig som har intresse för pedagogik, folkbildning och direktstöd till unga. Det är inget krav på förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt.

Exempel på uppgifter: 

 • Besöka ungdomsverksamheter och skolor för att berätta om vårt arbete
 • Anordna workshops, studiecirklar eller gruppsamtal med unga
 • Hålla föreläsningar eller utbildningar riktade mot unga
 • Delta på mässor och event riktade mot unga
 • Anordna egna evenemang och aktiviteter riktade mot unga

Kommunikatör

Som kommunikatör fokuserar du på kommunikationen i lokalavdelningen. Uppdraget passar särskilt dig som har ett intresse för kommunikation, media och grafisk design – det är dock inga krav på förkunskaper. Vi utbildar och handleder internt.

Exempel på uppgifter:

 • Utforma kommunikationsplan för lokalavdelningen
 • Ansvara för innehåll på sociala medier och löpande uppdatering av dessa
 • Planera och genomföra större insatser, såsom kampanjer på sociala medier
 • Ta fram grafiskt material

Medlemssamordnare

Som medlemssamordnare fokuserar du på att kommunicera med och arrangera aktiviteter för medlemmar i lokalavdelningen. Uppdraget passar särskilt dig som har ett intresse för samordning, medlemsvård, eventplanering etc. Vi utbildar och handleder internt.

Exempel på uppgifter:

 • Skicka ut nyhetsbrev och information till medlemmar
 • Planera och genomföra medlemsvårdande aktiviteter
 • Planera och genomföra medlemskampanjer

Styrelseledamot

Som allmän styrelseledamot deltar du på styrelsemöten och ingår i olika projekt efter intresse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda lokalavdelningens arbete och representera lokalavdelningen i olika sammanhang. Vi utbildar och handleder internt.

Exempel på uppgifter:

 • Delta på styrelsemöten samt delta i planering och aktiviteter utifrån behov och intresse