Rapportsläpp! Vi föreslår tre åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Den svenska bostadsmarknaden och byggbranschen befinner sig i en krisartad situation. Idag släpper vi rapporten “Den stora byggkrisen – Tre åtgärder för ett ökat bostadsbyggande över partigränserna” och föreslår tre åtgärder som vi bedömer skulle underlätta byggandet av nya bostäder och finna brett stöd bland partier och intresseorganisationer.

Politiken och bostadsmarknadens intresseorganisationer jobbar aktivt med att komma fram med lösningar på byggkrisen, men lösningarna står ofta långt ifrån varandra och debatten stannar upp. I rapporten har vi därför undersökt de föreslagna åtgärdernas effekt genom att fråga små och stora byggföretag hur deras möjlighet att bygga fler bostäder skulle påverkas av åtgärderna.

1. För det första föreslår vi att regeringen sänker momsen på byggandet av nya bostäder tills andra åtgärder har kompenserat för kostnadsökningarna.

2. För det andra föreslår vi att regeringen ändrar direktiven till statligt ägda SBAB eller det statligt ägda riskkapitalbolaget Almi Företagspartner för att främja finansieringen av nya bostadsprojekt genom pressade låneräntor.

3. För det tredje föreslår vi att regeringen ökar schablonsgränsen i de statliga kreditgarantierna för bostadsbyggande.

Vi finner att alla tre åtgärder har god potential att leda till ett ökat bostadsbyggande. Samtliga respondenter är positivt inställda till sänkt moms på byggandet av nya bostäder. Svaren i vår undersökning indikerar också att de stora icke-kommunala fastighetsbolagen ser en sänkning av låneräntan för nya bostadsprojekt hos SBAB och Almi Företagspartner som gynnsamt för finansieringen av nya bostäder, såvida det leder till en allmän press på räntemarknaden som öppnar upp för större investeringar än just dessa aktörer kan tillhandahålla. 

Minst tydliga indikationer ger en höjning av schablonbeloppet av de statliga kreditgarantierna, samtidigt är det inte konstigt eftersom det i nuläget inte är ett särskilt använt verktyg bland byggaktörer. En höjning av schablonbeloppet genomfördes 2020, men med de stora kostnadsökningar som skett behövs det en ytterligare höjning för att möjliggöra bostadsbyggande även på svagare marknader. Detta skulle främja ett ökat bostadsbyggande och ge fler möjlighet att delta på marknaden, och det skulle även underlätta finansiering för större och etablerade byggföretag som har flera pågående projekt samtidigt. 

Det är dags att lösa bostadskrisen i Sverige och för regeringen att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggandet. Om alla tre förslag genomfördes skulle de leda till betydande lättnader på kostnadssidan i form av skattelättnader och lägre låneräntor, tillsammans med en starkare kreditgaranti. Därmed kan nya bostäder byggas och byggkraschen motas tillbaka med en aktiv politik.

Vi uppmanar därför regeringen och alla politiska partier att stödja åtgärderna och ge möjlighet till ett tryggt och hållbart boende för alla, inklusive oss unga.